Centrum
jazykového vzdělávání MU

Příspěvky – bližší informace

Pokyny pro autory

Redakce přijímá odborné studie (v rozsahu do 10 000 slov), příklady dobré praxe (v rozsahu do 3000 slov), diskusní přıíspěvky (v rozsahu do 3 000 slov), zprávy, recenze a ostatní přıíspěvky (v rozsahu do 1 000 slov). Všechny texty jsou doplněny abstraktem a klíčovými slovy v jazyce přıíspěvku (v češtině a angličtině). Všichni autoři přikládajıí stručný medailonek.

Recenzní řízení

Příspěvky označené autory jako studie a příklady dobré praxe procházejí anonymním recenzním řízením (dva recenzenti). Recenzenti sledují kvalitu příspěvku z hlediska obsahu i formy. Ostatní příspěvky posuzuje redakce. V časopise zveřejňujeme pouze původní práce, které nebyly dosud nikde publikovány a které nejsou postoupeny k publikaci v jiném časopise či v jiném typu publikace. Tuto skutečnost autor potvrdí po úspěšném recenzním řízení v Prohlášení autora.

Logo IMPACT Logo deutsch.info Logo mluvtecesky.net