Centrum
jazykového vzdělávání MU

Mezinárodní konference Čeština a slovenština jako cizí jazyky na lékařských fakultách

Kdy

5.–6. 2. 2019

Kde

Masarykova univerzita, Komenského náměstí 2, Brno

O konferenci

Jejím cílem je umožnit diskusi o současném stavu obou jazyků pro specifické účely v lékařských i nelékařských oborech, sdílení zkušeností jednotlivých pracovišť a prezentace učebních materiálů.

Jazyk

Oficiálními jazyky konference jsou čeština a slovenština.

Registrace

https://is.muni.cz/go/cestina-slovenstina-2019-form

 
 

Podrobný program

Úterý 5. února 2019
9.00–10.00 Registrace
10.00–10.30 Hana Reichová, Ivana Rešková Zahájení
10.30–11.30 Ivana Bozděchová – Keynote Co je užitečné vědět o české lékařské terminologii
11.30–12.00 Přestávka na kávu
12.00–12.30 Ivana Rešková Propojení všeobecného a odborného jazyka u zahraničních mediků
12.30–13.00 Jitka Cvejnová Jazykové potřeby zahraničních lékařů pracujících v českých nemocnicích
13.00–14.00 Oběd
Výukové materiály
14.00–14.30 Martina Ježková Portál mluvtecesky.net – e-learningový učební materiál v praxi
14.30–15.00 Radoslav Ďurajka Slovenčina pre študentov medicíny
15.00–15.30 Milota Haláková, Marina Kšiňaňová Rozvíjanie relevantnej lexikálnej kompetencie študentov medicíny na hodinách slovenčiny
15.30–16.00 Helena Petruňová Nová slovenčina pre študentov medicíny
16.00–16.30 Přestávka na kávu
Jazyk v lékařské praxi
16.30–17.00 doc. MUDr. Martin Repko, Ph.D. Projev proděkana LF MU
17.00–18.00 Emanuel Cavalheiro Marques – Keynote Cesta k češtině
Závěr konferenčního dne
18.30 Večeře

 
 

Středa 6. února 2019
Testování
9.00–10.00 Eva Složilová Specifika tvorby testových úloh
10.00–10.30 Šárka Blažková Sršňová, Jana Bílková Rozvoj a testování produktivních dovedností v klinické češtině
10.30–11.00 Jana Černá Zkouška z češtiny pro specifické účely přijímacího řízení na LF
11.00–11.30 Přestávka na kávu
Výuka češtiny v anglických programech
11.30–12.00 Beáta Jurečková Vyučovanie predmetu Komunikačné zručnosti v slovenčině pre zubársku prax adresnými metodickými postupmi
12.00–12.30 Tamara Kopřivová, Dita Macháčková Výuka lékařské češtiny pro cizince na LF v Plzni
12.30–13.00 Klára Čebišová, Dagmar Vrběcká Čeština pro mediky – materiály, výuka, aktivizace
13.00–13.30 Iveta Čermáková Warm-up aktivity při výuce češtiny v multikulturních skupinách
13.30–14.00 Přestávka na kávu
Workshopy / paralelní program
14.00–15.00 Veronika Králová Výuka češtiny pro studenty zubního lékařství
14.00–15.00 Linda Doleží Více než jazyk: Prohlubování interkulturních kompetencí během Jazykového tandemu na LF MU
14.00–14.30 Denisa Walková Možnosti a způsoby využití české literatury ve výuce češtiny jako cizího jazyka (prezentace)
Zakončení konference

 
 

Plenární řečníci

Doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc.

Doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc. působí od roku 1985 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, v současné době v jejím Ústavu českého jazyka a teorie komunikace. Vyučovala český jazyk (a literaturu) na University of Nebraska at Omaha (1990–1991), na kalifornské Stanford University (1991–1992), na Hankuk University of Foreign Studies v jihokorejském Soulu (2010–2012) a krátkodobě na Bakuské slovanské univerzitě v Ázerbájdžánu (2015, 2016, 2018). Na FF UK se zabývá přípravou učitelů českého jazyka i dalších bohemistů, její specializací je současná lexikologie, slovotvorba a terminologie. Napsala dvě vědecké monografie (Tvoření slov skládáním, 1994; Současná terminologie (se zaměřením na kolokační termíny z lékařství), 2009), 30 hesel pro Nový encyklopedický slovník češtiny (2017), jednu učebnici (Korespondence v češtině: příručka pro cizince, 2015) a jako spoluautorka se podílela na tvorbě řady učebnic českého jazyka pro střední školy (vydané nakladatelstvím SPN, Didaktis). Vystoupila na desítkách domácích i zahraničních lingvistických konferencí a sympozií. Je členkou řady odborných institucí doma i v zahraničí, např. Komise pro slovanskou slovotvorbu a Terminologické komise při Mezinárodním komitétu slavistů.

MUDr. Emanuel Cavalheiro Marques

MUDr. Emanuel Carvalheiro Marques je absolventem LF MU v Brně (2009–2015). Po studiu všeobecného lékařství v anglickém programu prošel praxí na interním, chirurgickém a anesteziologickém oddělení v Dr. Manoel Constâncio Hospital v portugalském Abrantes. Od července 2016 žije a pracuje v České republice. Rok působil na Dermatovenerologické klinice v Nemocnici Na Bulovce. Od října 2017 pracuje jako kožní lékař na klinice PRO SANUM v Praze. Specializuje se na léčbu psoriázy, což je také téma jeho dizertační práce Adverse events of biological therapy in psoriatic patients na 2. LF UK.

 

Abstrakty

Za obsahovou správnost anotací i příspěvků odpovídají jejich autoři.

Abstrakty plenárních řečníků

Doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc. – Co je užitečné vědět o české lékařské terminologii
MUDr. Emanuel Cavalheiro Marquez – Cesta k češtině

Příspěvky

PhDr. Šárka Blažková Sršňová, Ph.D., Ing. Jana Bílková – Rozvoj a testování produktivních dovedností v klinické češtině
PhDr. Jitka Cvejnová, Ph.D. – Jazykové potřeby zahraničních lékařů pracujících v českých nemocnicích
Mgr. Klára Čebišová, Mgr. Dagmar Vrběcká – Čeština pro mediky – materiály, výuka, aktivizace
Mgr. Iveta Čermáková – Warm-up aktivity při výuce češtiny v multikulturních skupinách
Mgr. Radoslav Ďurajka, Ph.D. – SLOVENČINA pre študentov medicíny
Mgr. Milota Haláková, Mgr. Marina Kšiňaňová – Rozvíjanie relevantnej lexikálnej kompetencie študentov medicíny na hodinách slovenčiny
Mgr. Jana Černá – Zkouška z češtiny pro specifické účely přijímacího řízení na LF
Ing. Martina Ježková – Portál mluvtecesky.net – e-learningový učební materiál v praxi
PhDr. Beáta Jurečková, PhD. – Vyučovanie predmetu Komunikačné zručnosti v slovenčine pre zubársku prax adresnými metodickými postupmi
PhDr. Tamara Kopřivová, Mgr. Dita Macháčková – Výuka lékařské češtiny pro cizince na LF UK v Plzni
PhDr. Helena Petruňová, CSc. – Nová slovenčina pre študentov medicíny
PhDr. Eva Složilová, M.A., Ph.D. – Specifika tvorby testových úloh
PhDr. Ivana Rešková, PhD. – Propojení všeobecného a odborného jazyka u zahraničních mediků

Workshopy

Mgr. Linda Doleží, PhD. – Více než jazyk: Prohlubování interkulturních kompetencí během Jazykového tandemu na LF MU
Mgr. Veronika Králová – Výuka češtiny pro studenty zubního lékařství
Mgr. Bc. Denisa Walková – Možnosti a způsoby využití české literatury ve výuce češtiny jako cizího jazyka

 

Konferenční poplatek

Konferenční poplatek lze uhradit přes obchodní centrum: https://is.muni.cz/obchod/fakulta/rect/cjv/konference/

Včasná platba (do 9. 1. 2019): 950 Kč
Pozdní platba (10.–31. 1. 2019): 1 400 Kč

Konečný termin pro registraci: 31. 1. 2019

 

Ubytování

 

Příspěvky

Zájemci o prezentaci či workshop jsou zváni k zaslání abstraktů v rozsahu 200 slov, doplněných o informace o pracovišti a krátký medailonek na adresu barbora.novotna@cjv.muni.cz.

Call for papers (pdf)

Písemné příspěvky z konference budou postoupeny k procesu peer-review a vybrané příspěvky budou publikovány v odborném recenzovaném časopise CASALC Review v číslech 1/2019 a 2/2019. V čísle 1/2019 je možné v současné době umístit 3 články. Autoři, kteří mají zájem publikovat ještě v tomto čísle, zašlou své články do 17. března 2019 na mail casalcreview@centrum.cz.

Termín odevzdání konferenčních příspěvků do 2. čísla CASALC Review je 30. 6. 2019. Příspěvky zasílejte na adresu: casalcreview@centrum.cz.

Pokyny pro autory zde

 

Termíny

Termín zaslání abstraktů: 16. 12. 2018
Potvrzení přijetí abstraktů: 21. 12. 2018
Zaslání příspěvků: 30. 6. 2019

 

Společenský večer

Součástí konference bude i společenská večeře, která se bude konat 5. 2. 2019 v 18.30 hodin v restauraci Slavia http://www.slaviabrno.cz/.

Poplatek 350 Kč lze zaplatit současně s registrací.

V ceně je zahrnuto: přípitek, tříchodová večeře s výběrem ze 3 hlavních jídel včetně menu pro vegetariány.

Menu

Logo IMPACT Logo deutsch.info Logo mluvtecesky.net