Centrum
jazykového vzdělávání MU

Konference Výuka ekonomického jazyka na vysokých školách

Implementácia autentického materiálu do výučby odborného cudzieho jazyka

 
Iveta Rizeková
 

PhDr. Iveta Rizeková, PhD. pôsobí ako odborná asistentka francúzskeho jazyka na Fakulte aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave (EUBA). Aktuálne sa venuje výučbe odborného (ekonomického) a akademického jazyka, praktickej štylistiky a reálií Slovenska vo francúzštine. Po absolvovaní letnej univerzity na Obchodnej a priemyselnej komore v Paríži v roku 2004 sa stala zodpovednou osobou za skúšky na získanie diplomu z odbornej francúzštiny v skúšobnom centre EUBA. Je autorkou viacerých učebníc a učebných materiálov, ako aj vedeckých článkov zameraných na oblasť všeobecnej a aplikovanej lingvistiky, didaktiky odborného (francúzskeho) jazyka, na problematiku jazyka pre univerzitné ciele, slovenských a francúzskych reálií a pod.

Príspevok sa zaoberá problematikou didaktického využitia autentického materiálu vo výučbe cudzieho jazyka v kontexte aplikovanej lingvistiky. Autorka príspevku vychádza z presvedčenia, že autenticita má v cudzojazyčnej výučbe dôležité miesto, pretože výraznou mierou napomáha rozvoju komunikačných zručností a interkultúrnej kompetencie. Autentický materiál umožňuje priamo aplikovať nadobudnuté vedomosti do reálneho života. Autorka prináša prehľad jednotlivých druhov autentických dokumentov a predstavuje možnosti ich zakomponovania do výučby odborného (ekonomického) cudzieho jazyka. Sprostredkúva niekoľko konkrétnych námetov na prácu s autentickými textami a dokumentmi, ktoré sa osvedčili v univerzitnej výučbe odborného (francúzskeho) jazyka. Zmieňuje sa nielen o pozitívach, ale aj niektorých problémoch spojených s procesom implementácie autentických dokumentov. Dochádza k záveru, že implementácia autentického materiálu do procesu osvojovania si cudzieho jazyka by mala byť systematická a primeraná, t.j. mala by zohľadňovať nielen vek a jazykovú úroveň učiacich sa, kľúčové a špecifické ciele výučby, ale aj osobnostné predpoklady a preferencie členov učiacej sa skupiny. Na vysokoškolskom stupni jazykového vzdelávania sú autentické zdroje a materiály neodmysliteľnou súčasťou výučby cudzích jazykov, ako aj výučby odborných predmetov v cudzích jazykoch, pretože pomáhajú pripravovať absolventov pre prax. Autentický materiál prispieva k vyššej efektivite vyučovacieho procesu a zvyšuje motiváciu študentov. Hodiny jazyka sa vďaka nemu stávajú dynamickými a viac orientovanými na potreby učiacich sa.

Logo IMPACT Logo deutsch.info Logo mluvtecesky.net