Centrum
jazykového vzdělávání MU

Konference Výuka ekonomického jazyka na vysokých školách

Přechodové učební strategie při osvojování odborné slovní zásoby a profesních dovedností u studentů oboru Cestovní ruch

 
Ivana Mičínová
 

Mgr. Ivana Mičínová se věnuje výuce akademické a odborné angličtiny, tvorbě testovacích a výukových materiálů, např. k výuce akademického psaní a podpoře publikačních dovedností. V odborné publikační činnosti se věnuje akademickým dovednostem, testování a aktuálním trendům ve vysokoškolské didaktice, jako je výuka prezentačních dovedností, využití feedbacku, podpora autonomního učení a rozvoj strategií učení.

Zvládnutí adaptace na vysokoškolský typ studia je v prvním ročníku klíčovým faktorem úspěšnosti studenta, z pohledu vysoké školy jde o významný problém retence. V poslední době se znovu nastolují otázky jak snížit procento studentů, kteří zanechají studia v průběhu prvního či druhého ročníku. Proto vysokoškolská pedagogika znovu obrací pozornost k zátěžovým oblastem adaptace jako přizpůsobení studenta a jeho sociálních a studijních návyků na požadavky vysoké školy. Výzkumy dokládají, že klíčovou roli tu hrají kognitivní, metakognitivní, afektivní a behaviorální učební strategie včetně seberegulace. Tento příspěvek se zaměřuje na vztah těchto faktorů a zkoumá jejich vliv na osvojování odborné slovní zásoby a profesních dovedností u studentů prvních ročníků oboru Cestovní ruch na Vysoké škole obchodní. Výsledky dotazníkového šetření mapují vliv přechodových učebních strategií a seberegulace na výsledky testování osvojování odborné slovní zásoby v angličtině a profesních komunikačních dovedností v prvním ročníku studia. Závěry této pilotní studie naznačují, že rozvinuté behaviorální učební strategie nejsou zárukou rozvoje afektivních strategií. Nejnižší míru pokroku však vykazují profesní dovednosti. Tento výsledek si studenti vysvětlují tím, že na profesní komunikaci nebo analytické dovednosti musí mít jedinec talent. Tyto poznatky lze aplikovat do výuky v prvních ročnících. Prostřednictvím dotazníků lze zmapovat učební strategie studentů a pomocí série didaktických úkolů vést studenty k přehodnocení svých postojů.

Logo IMPACT Logo deutsch.info Logo mluvtecesky.net