Centrum
jazykového vzdělávání MU

Konference Výuka ekonomického jazyka na vysokých školách

Jak analyzovat jazykové testy?

 
Halka Čapková, Jarmila Kroupová
 

Halka Čapková pracuje na Vysoké škole ekonomické v Praze jako zástupkyně vedoucí katedry anglického jazyka a manažerka zkušebního centra Cambridge English. Vyučuje odbornou angličtinu zaměřenou na ekonomii. Dále se zabývá přípravou elektronických studijních materiálů, elektronickým testováním, tvorbou testových bází a statistickou analýzou testových otázek. Je spoluautorkou učebnice English for Business and Economics, která je používaná v povinných kurzech angličtiny na VŠE. Je dlouholetou členkou Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů VŠE. Jarmila Kroupová působí na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde vyučuje odbornou angličtinu zaměřenou na ekonomii. Věnuje se také tvorbě elektronických studijních materiálů a zabývá se elektronickým testováním, tvorbou testových bází a statistickou analýzou testových otázek. Je spoluautorkou učebnice English for Business and Economics, která je používaná v povinných kurzech angličtiny na VŠE.

Příspěvek si klade za cíl představit konkrétní aplikaci principů klasické teorie testování (Classical Test Theory) na testy s výběrem ze čtyř možností (multiple gap fill), které jsou součástí průběžných a závěrečných testů v kurzech Business English na Vysoké škole ekonomické v Praze. Pro ilustraci jsme použili jednu část závěrečného testu, v němž studenti doplňují do ekonomického textu deset položek vždy s výběrem ze čtyř možností. K analýze byly použity výpočty indexu obtížnosti a bodového biseriálního korelačního koeficientu. Následně byla provedena analýza použitých distraktorů. Vzhledem k tomu, že tento postup lze použít i v případě dalších typů didaktických testů v jakémkoli oboru a jazyce, věříme, že tento příspěvek může nabídnout praktický návod, jak pomocí jednoduchých statistických výpočtů dosáhnout zkvalitnění databáze používaných testů zvýšením jejich spolehlivosti, validity a kvality. Analogický postup jsme následně využili ve studii zabývající se ideálním počtem distraktorů v těchto typech testů. Pomocí detailní analýzy distraktorů jsme zredukovali jejich počet odebráním nefunkčních či částečně funkčních distraktorů a vytvořili identický test se třemi distraktory. Následně jsme tento modifikovaný test pilotovali na stejném vzorku studentů a porovnali náročnost a spolehlivost obou variant. Stručné seznámení s výsledky studie tvoří součást tohoto příspěvku. K ověření těchto poznatků jsme využili statistický program SPSS poskytující detailní výstupy v oblasti analýzy testů.

Logo IMPACT Logo deutsch.info Logo mluvtecesky.net