Centrum
jazykového vzdělávání MU

Konference Výuka ekonomického jazyka na vysokých školách

Specifika a perspektivy výuky odborného ekonomického jazyka v digitální současnosti

 
Dana Bednářová
 

Dana Bednářová je absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, obor germanistika, rusistika, pedagogika. Vyučuje němčinu pro profesní potřeby a odbornou ekonomickou němčinu se zvláštním zřetelem k oboru cestovní ruch. Ve své publikační a výzkumné činnosti se věnovala lexikálním a lingvodidaktickým aspektům odborného jazyka pro cestovní ruch, nyní rovněž využití moderních technologií ve výuce cizích jazyků.

Dynamický rozvoj informačních a komunikačních technologií významně ovlivňuje nejen kurikulární obsahy vzdělávání, nýbrž má dalekosáhlé důsledky pro volbu a uplatnění nových forem výuky v souladu s požadavky digitální současnosti. Platí to v plné míře i pro výuku odborného cizího jazyka, která má reflektovat nové podmínky a potřeby odborné cizojazyčné komunikace ve stále více se digitalizující sféře ekonomiky. Příspěvek se zabývá specifiky výuky cizích jazyků v terciární sféře a přibližuje změny a posuny, k nimž dochází v souvislosti s implementací digitálních technologií, a které vnášejí zcela nové dimenze do výuky odborného ekonomického jazyka. Změny se týkají nejen obsahu a forem výuky, ale i role vyučujícího a postavení nové generace posluchačů, tvorby výukových materiálů, způsobů hodnocení dosažené cizojazyčné kompetence a dalších aspektů výuky cizích jazyků. Autorka představuje tzv. hybridní koncept výuky odborného cizího jazyka, který umožňuje skloubit tradičnější formy výuky s využitím komponent e-learningu a m-learningu jak při prezenční výuce, tak i při řízeném samostudiu. Na příkladu odborné němčiny pro obor cestovní ruch popisuje možné využití digitálních médií a technologií ve vztahu k autentičnosti a interaktivnosti výuky, možnostem její vnitřní diferenciace a mnoha dalším aspektům osvojování odborného jazyka.

Logo IMPACT Logo deutsch.info Logo mluvtecesky.net