Centrum
jazykového vzdělávání MU

Konference Výuka ekonomického jazyka na vysokých školách

Testovanie jazykových zručností ako súčasť hodnotenia študentov

 
Helena Mazurová
 

Helena Mazurová je odbornou asistentkou na Katedra jazykov Technickej univerzity v Košiciach. Vyštudovala Filozofickú fakultu UPJŠ v Prešove, anglický jazyk a slovenský jazyk. Učí najmä obchodnú a finančnú angličtinu študentov Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach.

Hodnotenie jazykovej úrovne študentov je nevyhnutnou súčasťou výučby cudzieho jazyka. Jeho funkcia spočíva v relevantnej informácii o dosiahnutom stupni osvojenia si jazykových znalostí a zručností študentov pre učiteľov, študentov i tretích osôb, ktorí nie sú priamo zapojení do výučby. V súčasnosti prebiehajú diskusie o zmene foriem hodnotenia študentov s dôrazom na meranie produktívneho výstupu študentov. Testovanie ako tradičná a základná forma hodnotenia jazykovej úrovne študentov je stále dobrým indikátorom merania ich výkonu po absolvovaní výučby cudzieho jazyka. Vo svojom príspevku autorka analyzuje výsledky záverečného testu jazykových zručností študentov z obchodnej a finančnej angličtiny, ktorý je súčasťou hodnotenia študentov po piatom semestri výučby. Cieľom autorky v tomto príspevku je na základe analýzy výsledkov testu poukázať na význam objektívneho testovania a jeho miesto v hodnotení študentov.

Logo IMPACT Logo deutsch.info Logo mluvtecesky.net