Centrum
jazykového vzdělávání MU

Konference Výuka ekonomického jazyka na vysokých školách

Co je to hospodářská němčina a jak ji vyučovat

 
Věra Höppnerová
 

Prof. PhDr. Věra Höppnerová, DrSc. je členkou katedry německého jazyka na VŠE. Zabývá se výzkumem německého hospodářského  jazyka zejména po stránce frazeologické a slovotvorné, působením interlingvální interference, výzkumem chyb v obecném i hospodářském jazyce a vlivem angličtiny při osvojování němčiny. Je autorkou více než 230 odborných článků v odborných časopisech v České republice i v zahraničí a více než 70 učebnic pro vysoké školy, jazykové školy, střední a odborné školy (Moderní učebnice němčiny, Deutsch im Gespräch,  Němčina pro jazykové školy, Němčina pro číšníky a kuchaře, Deutsch im Tourismus,  Zrádná slova v němčině, Zrádná slova v hospodářské němčině. 100 nejčastějších chyb a jak je napravit, Obchodujeme německy, Kontakte. Deutsche Konversation, Wirtschaftsdeutsch aktuell, Begleiter durch die deutsche Grammatik aj.). Vedla či oponovala více než  20 doktorských a docentských prací.

Hospodářský jazyk je velmi heterogenní a mnohovrstevný pojem. K jeho specifikům patří jeho propojení s obecným jazykem, sepětí s ostatními odbornými jazyky a interkulturalita, vyplývající  z přeshraniční činnosti hospodářských subjektů. Výuka hospodářského jazyka klade na vyučujícího zvláštní požadavky. Vyžaduje si znalost oboru a potřeb praxe. Nemusí být v žádném případě nudná a suchopárná, když ve výuce využijeme vizualizaci a aktivizujeme studenty formou párové práce.

Logo IMPACT Logo deutsch.info Logo mluvtecesky.net