Centrum
jazykového vzdělávání MU

Konference Výuka ekonomického jazyka na vysokých školách

Aktivizujúce metódy a postupy vo vyučovaní obchodnej ruštiny študentov-nefilólogov

 
Lenka Alieva
 

Mgr. Lenka Alieva, PhD. pracuje na Katedre jazykov Technickej univerzity v Košiciach ako odborný asistent. Vyučuje obchodnú ruštinu a odborný ruský jazyk v cestovnom ruchu. Vo svojej vedeckej a metodickej práci sa venuje otázkam inovatívnych metód vo vyučovaní ruského jazyka ako cudzieho v neruskom prostredí.

Prvoradým cieľom vo vyučovaní odborného cudzieho jazyka je ovládanie príslušnej slovnej zásoby, komunikačných modelov a ich adekvátne využívanie v konkrétnych situáciách. Príspevok sa venuje problematike metód a postupov vo vyučovaní obchodnej ruštiny, prostredníctvom ktorých sa zvyšuje efektivita v ovládaní odbornej slovnej zásoby. Aktivizujúce procesy nasmerované na aktívnu prácu študentov na hodinách ruského jazyka vedú k osvojovaniu si slovnej zásoby v predmetovej oblasti a štýlu obchodnej komunikácie. V príspevku prezentujeme varianty cvičení, prácu s textom, video cvičenia, audionahrávky, projektové vyučovanie, ktoré sú zamerané na osvojovanie správnych slovných spojení, ich používanie vo vetách a takouto cestou na vyjadrovanie ucelených myšlienok. Uvedomujeme si pri tom, že slovo, slovné spojenie nie je možné osvojiť si plnohodnotne mimo kontextu. Vo vyučovacom procese preto študenti pracujú s konkrétnymi komunikačnými skutočnosťami, hraním rolí v obchodných situáciách. Prostredníctvom výskumu sa usilujeme o zistenie najefektívnejších spôsobov ako vzbudiť záujem študentov o odborný ruský jazyk, udržať ich pozornosť a produktívnu aktivitu počas vyučovacej jednotky a tým dosiahnuť pozitívne výsledky v podobe prirodzeného ovládania odborného cudzieho jazyka.

Logo IMPACT Logo deutsch.info Logo mluvtecesky.net