Centrum
jazykového vzdělávání MU

Konference Výuka ekonomického jazyka na vysokých školách

Rozvíjanie zručnosti počúvania s porozumením vo výučbe odborného nemeckého jazyka pre stredne pokročilých na Ekonomickej univerzite v Bratislave

 
Jana Kucharová, Ingrid Kunovská
 

Autorky príspevku pôsobia na Katedre nemeckého jazyka Fakulty aplikovaných jazykov EU v Bratislave ako odborné asistentky. Aktívne vyučujú nemecký jazyk ako cudzí jazyk na všetkých fakultách univerzity. Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa zaoberajú predovšetkým didaktikou nemeckého jazyka, pričom kladú dôraz na modernizáciu a zatraktívnenie procesu výučby nemeckého jazyka.

Komunikatívna výučba cudzích jazykov si vyžaduje rozvíjať u učiacich sa všetky jazykové zručnosti a kompetencie s cieľom nadobudnúť čo najvyššiu komunikatívnu kompetenciu v cieľovom jazyku. Platí to i pre výučbu odborného jazyka. Na jednotlivých fakultách Ekonomickej univerzity v Bratislave absolvujú študenti dvoj- až trojsemestrálne kurzy odborného jazyka v dvoch zvolených cudzích jazykoch. Nemecký jazyk je po angličtine druhým najpočetnejšie zastúpeným cudzím jazykom v rámci výučby na našej univerzite. Študenti si nemčinu vyberajú predovšetkým ako druhý cudzí jazyk. Úroveň jeho ovládania preto nižšia, v rámci týchto kurzov dosahuje maximálne úroveň B1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. O to viac je potrebné ponúknuť študentom možnosť zlepšovať ich komunikačné schopnosti pomocou rôznych metód, foriem i prostriedkov výučby a ukázať im, ako sa jazykovej výučbe môžu venovať aj samostatne, po absolvovaní kurzov odborného nemeckého jazyka v rámci ich vysokoškolského štúdia. Preto sme sa v rámci projektu KEGA (KEGA 005EU-4/2018) rozhodli zaoberať sa problematikou rozvíjania receptívnej jazykovej zručnosti počúvania s porozumením v rámci výučby odborného nemeckého jazyka pre stredne pokročilých na jednotlivých fakultách Ekonomickej univerzity v Bratislave. Ako prostriedok na rozvíjanie počúvania s porozumením sme si na už existujúcej platforme vytvorili vlastný podcast. Použili sme ho ako médium, prostredníctvom ktorého sme postupne študentom zverejňovali nahrávky s textami na počúvanie s porozumením a rôzne typy úloh k nim. V príspevku prezentujeme čiastkové výsledky našej doterajšej práce a formulujeme východiská pre ďalšie, ešte hlbšie skúmanie zvolenej problematiky.

Logo IMPACT Logo deutsch.info Logo mluvtecesky.net