Centrum
jazykového vzdělávání MU

Konference Výuka ekonomického jazyka na vysokých školách

Vyučovanie španělčiny na Ekonomickej univerzite v Bratislave

 
Mária Spišiaková, Zuzana Kittová
 

doc. Mgr. Mária Spišiaková, PhD. Vyštudovala Filozofickú fakultu Univerzity Komenského (FFUK) v Bratislave, odbor slovenčina-španielčina. Po dvojročnej stáži v Mexiku na Univerzite Veracruz získala PhD. tiež na FFUK v odbore Jazykoveda konkrétnych jazykových skupín, romanistika. Habilitačnú prácu v odbore Všeobecná jazykoveda obhájila rovnako na FFUK v roku 2017. V rokoch 2004-2006 hosťovala na Univerzite Complutense v Madride ako lektorka slovenského jazyka. Od roku 2012 pôsobí na Fakulte aplikovaných jazykov na Ekonomickej univerzite v Bratislave. doc. Ing. Zuzana Kittová, PhD., M.B.L.-HSG Je absolventkou Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave (EU BA) v odbore Komerčné inžinierstvo. Na EU BA získala aj titul PhD. v odbore Svetová ekonomika. Okrem toho absolvovala štúdium Európskeho a medzinárodného obchodného práva na univerzite v St. Gallene vo Švajčiarsku. Vedecko-pedagogický titul doc. jej bol udelený v roku 2007 v odbore Medzinárodné podnikanie. Aktuálne pôsobí na Obchodnej fakulte EU BA.

V príspevku sa zameriavame na potreby študentov na Ekonomickej univerzite v Bratislave – najväčšej univerzite na Slovensku, ktorá poskytuje vzdelávanie v oblasti ekonómie a podnikania – ohľadom vyučovania španielčiny ako cudzieho jazyka. Na základe dotazníkového prieskumu medzi študentmi sme zhodnotili význam ovládania španielčiny v rámci celkového štúdia, a to z hľadiska budúcej profesijnej kariéry po ukončení štúdia, z hľadiska relevantnosti konkrétnych tém v osnovách, z hľadiska požadovaných výsledkov vzdelávania a kompetencií, hodnotili sa tiež nadobudnuté vedomosti a kompetencie. Cieľom prieskumu bolo zistiť súčasný stav vyučovania španielčiny a stanoviť možné zlepšenia výučby.

Logo IMPACT Logo deutsch.info Logo mluvtecesky.net