Centrum
jazykového vzdělávání MU

Konference Výuka ekonomického jazyka na vysokých školách

M-learning ve výuce ekonomického jazyka (Jak využít smartphone k rovnoměrnému rozvoji všech řečových dovedností)

 
Lenka Kalousková
 

Lenka Kalousková je absolventka germanistiky a historie na Filosofické fakultě University Karlovy se semestrálními pobyty na univerzitách v Lipsku a v Bernu, doktorát získán na UK z německé filologie. V současnosti působí na Katedře německého jazyka VŠE Praha, zaměřuje se na výuku ekonomické němčiny, didaktiku a onomastiku.

Informační a komunikační technologie mění svět a výrazně ovlivňují naše chování. Z pedagogické praxe i z dostupných statistik vyplývá, že pro dnešní posluchače vysokých škol je již smartphone či tablet neodmyslitelnou součástí každodenního života, a logicky se tedy nabízí otázka, zda a jak efektivně integrovat používání přenosných mobilních přístrojů do vzdělávacího procesu (tzv. m-learning) konkrétně do výuky cizího jazyka. Přitom je třeba využít jejich potenciál (autentičnost, aktuálnost, situativní zakotvenost, vzájemnou propojenost, audiovizuální aspekty atd.) a eliminovat nedostatky (nomofobie, omezení vlastní myšlenkové aktivity, logického odhadu a schopnosti kompenzační strategie etc.). Cílem mého příspěvku je ukázat, že se použití smartphonu při výuce odborného cizího jazyka nemusí omezovat pouze na aplikace vhodné pro osvojování slovní zásoby a procvičování gramatiky, ale že díky m-learningu lze rovnoměrně rozvíjet jednotlivé produktivní a receptivní dovednosti, a to jak během prezenční fáze studia, tak během řízeného samostudia. Protože je pro výuku cizího jazyka ve srovnání s odbornými předměty charakteristický větší podíl bezprostřední sociální interakce, bude věnován zvláštní zřetel rozvoji dovednosti monologického a dialogického ústního projevu.

Logo IMPACT Logo deutsch.info Logo mluvtecesky.net