Centrum
jazykového vzdělávání MU

Zpět Základy moderní spisovné arabštiny I.

Centrum jazykového vzdělávání MU (Komenského nám. 220/2, Brno )

2000px-Arabic_components_(letters)_in_the_word_Allah.svg

Kurz je určen pro zájemce z řad studentů MU, kteří si chtějí osvojit základy arabského písma, výslovnosti arabských hlásek a nejjednodušších gramatických struktur. Kurz je sestaven jako úvod do základních řečových dovedností (poslech, mluvení, čtení a psaní). Na konci tohoto kurzu budou studenti:

-ovládat arabský ortografický systém a arabské fonémy, schopni rozlišovat a vyslovovat všechny arabské fonémy a ovládat některé základní gramatické kategorie (osoba, rod jmen a zájmen, číslo, shoda apod);
-(v dovednosti poslech) schopni porozumět jednoduchým otázkám ve vzájemné interakci s učitelem nebo se studenty a porozumět velmi jednoduchému dialogu mezi dvěma osobami tematicky zaměřenému na nejzákladnější informace týkající se osob účastnících se interakce
– (v dovednosti mluvení) schopni odpovídat na jednoduché otázky a účastnit se jednoduché interakce s učitelem nebo s ostatními studenty;
– (v dovednosti čtení) schopni číst s porozuměním vokalizované i nevokalizované velmi jednoduché a velmi krátké texty obsahující známou slovní zásobu a známé gramatické struktury;
– (v dovednosti psaní) schopni napsat velmi jednoduché věty založené na známé slovní zásobě a známých gramatických strukturách;

Úroveň: začátečníci

Frekvence:  1 hodina týdně – 90 minut, výuka probíhá každý týden

Kdy: Středa 15:50-17:20

Kde: Centrum jazykového vzdělávání, Komenského nám. 2, učebna bude upřesněna

Lektorka: Eva Složilová, kontakt: 111587@mail.muni.cz

 

Logo IMPACT Logo deutsch.info Logo mluvtecesky.net