Centrum
jazykového vzdělávání MU

Zpět Základy moderní spisovné arabštiny II.

Centrum jazykového vzdělávání MU (Komenského nám. 220/2, Brno )

Kurz je určen pro zájemce z řad studentů MU, kteří chtějí navázat na osvojené základy arabského písma, výslovnosti arabských hlásek a nejzákladnějších gramatických kategorií. (V případě menšího počtu přihlášených studentů bude kurz otevřen i pro zájemce mimo MU.)

Ramadan Q&A

Kurz je sestaven jako úvod do základních řečových dovedností (poslech, mluvení, čtení a psaní). Na konci tohoto kurzu budou studenti:

  • ovládat další gramatické kategorie (množné číslo, člen určitý, jmenná věta, přívlastek neshodný, slovesná věta);
  • (v dovednosti poslech) schopni porozumět jednoduchým otázkám ve vzájemné interakci s učitelem nebo se studenty a porozumět jednoduchému dialogu mezi dvěma osobami tematicky zaměřenému na nejzákladnější informace týkající se osob účastnících se interakce;
  • (v dovednosti mluvení) schopni odpovídat na jednoduché otázky a účastnit se jednoduché interakce s učitelem nebo s ostatními studenty;
  • (v dovednosti čtení) schopni číst s porozuměním vokalizované i nevokalizované velmi jednoduché a velmi krátké texty obsahující známou slovní zásobu a známé gramatické struktury;
  • (v dovednosti psaní) schopni napsat jednoduché věty založené na známé slovní zásobě a známých gramatických strukturách.

Úroveň: začátečníci

Frekvence:  1 hodina týdně – 90 minut, výuka probíhá každý týden

Kdy: Středa 17:30-19:00

Kde: Centrum jazykového vzdělávání, Komenského nám. 2, učebna bude upřesněna

Cena: pro studenty MU zdarma (pro zájemce z řad veřejnosti na základě domluvy s vyučujícím)

Lektorka: Eva Složilová, kontakt: 111587@mail.muni.cz

Registrace: ZDE

Logo IMPACT Logo deutsch.info Logo mluvtecesky.net