Centrum
jazykového vzdělávání MU

Minimální kompetence v oblasti cizího jazyka na MU

Dosažení jazykové úrovně B1 během bakalářského studia

Charakteristika stupně B1:

 • orientace v jednoduchém textu se základní odbornou terminologií, porozumění globálnímu sdělení, schopnost označení klíčových slov, schopnost shrnutí textu v mateřštině
 • porozumění jednoduchým poslechovým textům z oblasti studovaného oboru, pokud jsou pronášeny v pomalém tempu bez hovorových prvků a vedlejších šumů
 • schopnost užití základního kánonu mluvních prostředků v průběhu profesní komunikace
 • schopnost krátce a stručně prezentovat svůj studijní obor, profesní záměr, jednoduché odborné téma
 • zvládnutí základních útvarů písemné komunikace jako je vyplnění formuláře, napsání strukturovaného životopisu, žádosti o stipendium

 

Dosažení jazykové úrovně B2 během magisterského studia

Charakteristika stupně B2:

 • orientace v autentickém odborném textu, schopnost jak globálního tak detailního porozumění textu, schopnost vyhledat texty, které jsou relevantní pro další studium
 • schopnost dalšího zpracování textu – ústní shrnutí, prezentace
 • bezproblémové porozumění delším odborným textům pronášeným v normálním tempu (přednáška)
 • schopnost vést odborně zaměřenou diskusi, přiměřeně reagovat, obhájit své stanovisko
 • bezproblémová příprava a přednes prezentace na odborné téma
 • schopnost rozlišení stylistických specifik odborných a profesních textů a vypracování kratších odborných textů na základě odborné literatury (např. referát)

 

Dosažení jazykové úrovně C1 během doktorského studia

Charakteristika stupně C1:

 • schopnost četby náročných odborných autentických textů, které zároveň slouží jako studijní literatura
 • porozumění souvislým odborným projevům globálně i v jednotlivostech (přednášky, diskuse na odborné téma i v médiích)
 • plynulost hovoru s minimem chyb, užití široké škály gramatických struktur a lexika, logická organizace texu, pohotová reakce na otázky, diskuze na odborné téma
 • schopnost připravit prezentaci i náročnější odborné útvary, a to i ve vysoce abstraktní rovině jazyka
 • schopnost okomentování neverbální grafické informace
 • schopnost vést seminář a moderovat následující diskusi
 • schopnost tvorby obsáhlejších poznámek z vyslechnutého cizojazyčného projevu a sestavení resumé
 • schopnost vypracování náročnějších útvarů (přednáška, esej, příspěvek do odborného časopisu) za použití literatury

Test sebehodnocení jednotlivých jazykových dovedností

Logo IMPACT Logo deutsch.info Logo mluvtecesky.net