Centrum
jazykového vzdělávání MU

Centrum jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity

Centrum jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity (CJV MU, Centrum) je pedagogickým a vědeckým pracovištěm s celouniverzitní působností. Posláním Centra je zvyšování a zkvalitňování jazykové vybavenosti studentů a zaměstnanců Masarykovy univerzity (MU) s cílem podporovat jejich intelektuální a osobnostní růst, mobilitu a uplatnění na globálním trhu práce při současném zvyšování národní i mezinárodní prestiže MU.

Hlavním úkolem Centra je zajišťovat jazykové vzdělávání dle studijních programů na všech fakultách MU. Centrum zprostředkovává studentům univerzity především akademické dovednosti a specifika odborného jazyka ve vybraných světových jazycích (angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština), a to ve všech stupních a formách studia (tj. bakalářské, magisterské a doktorské studium ve formě prezenční i kombinované). Na některých fakultách nabízí kurzy latinského jazyka a latinské odborné terminologie, na Lékařské fakultě zajišťuje výuku českého jazyka pro zahraniční studenty. Kromě samotné výuky a testování jazykových schopností a dovedností studentů jednotlivých fakult Masarykovy univerzity se CJV intenzivně věnuje rozvíjení vlastní vzdělávací metodiky a inovaci jazykového vzdělávání v nejširším slova smyslu.

CJV_2013_16

Pedagogická činnost Centra se řídí dokumentem Organizace jazykového vzdělávání na MU (2006), v němž jsou specifikovány vzdělávací cíle pracoviště: „Koncepce vychází z předpokladu, že jazykové znalosti a dovednosti patří mezi základní nástroje profesní vybavenosti absolventů univerzity, jež lze zvyšovat za pomoci standardizace úrovně jazykového vzdělávání s využitím Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR), s využitím inovativních výukových metod a moderních technologií, s podporou tzv. přenositelných kompetencí (soft skills) a ve spolupráci s odbornými pracovišti univerzity. Univerzita stanoví tzv. minimální kompetence v oblasti akademického a odborného cizího jazyka, jež však mohou fakulty zvyšovat a modifikovat dle svých potřeb (v současnosti je převažující úrovní kompetencí v bakalářském i magisterském studiu B2 SERR, v doktorském studiu pak C1 SERR).“

Vědeckovýzkumná činnost Centra je zaměřena především na výzkum a bádání v oblasti odborného funkčního stylu jazyka vědních oborů zastoupených na MU, v širším kontextu na vybrané lingvistické rysy vyučovaných jazyků, dále na metodiku a didaktiku cizojazyčné výuky. Odborná činnost Centra se soustřeďuje na spolupráci s univerzitními i mimouniverzitními institucemi v rámci českých a mezinárodních projektů, na aktivity spojené s aplikací moderních technologií ve výuce, na zpracovávání a vydávání učebních textů, na sestavování jiných aktuálních výukových a studijních pomůcek atd. K těmto aktivitám se může řadit také jazykové poradenství, odborné překlady a jazykové revize.

muni

CJV hraje významnou roli v procesu internacionalizace: vytváří příznivé studijní prostředí pro zahraniční občany studující na MU včetně uceleného systému výuky českého jazyka pro cizince, usiluje o integraci zahraničních vyučujících do života akademické obce, poskytuje poradenskou i konkrétní výukovou pomoc pro pedagogické pracovníky vyučující své odborné předměty v cizích jazycích, zejm. v angličtině. Akademičtí i neakademičtí pracovníci Centra spolupracují s partnerskými pracovišti zahraničních univerzit, využívají mobilitních programů a účastní se mezinárodních konferencí a stáží. CJV v současnosti aktivně spolupracuje zejména s těmito univerzitami v zahraničí: Aberystwyth University (Aberystwyth, Spojené království), Free University of Brussels (Brusel, Belgie), Georg-August-Universität Göttingen (Göttingen, Německo), Hacettepe Üniversitesi (Ankara, Turecko), Helsingin Yliopisto (Helsinky, Finsko), Humboldt-Universität (Berlin, Německo), Lithuanian University of Health Sciences (Kaunas, Litva), NHTV Breda University of Applied Science (Breda, Nizozemsko), Rijksuniversiteit Groningen (Groningen, Nizozemsko), Universidad de Granada (Granada, Španělsko), Universidade de Santiago de Compostela (Santiago de Compostela, Španělsko), Universiteit Antwerpen (Antverpy, Belgie), Uniwersytet w Białymstoku (Bělostok, Polsko), Univerzita Komenského v Bratislave (Bratislava, Slovensko). Na domácí půdě umožňují spolupráci s univerzitními jazykovými pracovišti nejen konkrétní partnerské aktivity, ale také aktivní účast Centra v České a slovenské asociaci jazykových center na vysokých školách (CASAJC). CJV je zapojeno také do činnosti Sdružení evropských jazykových center (CercleS), jehož je prostřednictvím  CASAJC členem.

CJV se od počátku 90. let podílelo na četných výzkumných a inovačních projektech, přičemž mnohé z nich i samostatně realizovalo. K nejvýznamnějším projektům, v nichž CJV působilo jako hlavní řešitel, patří projekt Invite (LLP Leonardo da Vinci 2006-2008), projekt Compact (OP VK 2009-2012), projekt EILC (Erasmus Intensive Language Course 2009-2014), projekt Impact (OP VK 2012-2015), projekt CZKey (LLP Leonardo da Vinci 2013-2015).

s4

V pedagogickém procesu využívá Centrum princip autonomního a kolaborativního učení i další osvědčené výukové metody. Velký důraz je kromě odborného cizího jazyka kladen také na výuku akademického psaní i jiných akademických dovedností (např. prezentační dovednosti, kritické myšlení, kreativita apod.).

Specifický typ výuky představují například tzv. „real-time konference“, přenášené ze speciální technikou vybavené učebny CJV prostřednictvím videokonferenčního zařízení. Výuka je tak spojena s kurzem probíhajícím paralelně na partnerské zahraniční univerzitě. Studenti mají možnost autentické diskuze a prezentace odborných témat v anglickém jazyce. Jinou technologickou novinkou je využívání tzv. flip-kamer v hodinách k analýze jazykových a prezentačních problémů jednotlivých studentů. Další on-line nástroj, tzv. peer-review, má naučit studenty vzájemně si číst a hodnotit textové cizojazyčné výstupy, a zdokonalovat se tak v dovednostech v oblasti psaní odborných textů.

CJV zaměřuje pozornost také na kurzy celoživotního vzdělávání a na komerční kurzy (výuka cizích jazyků pro akademickou i neakademickou veřejnost, pro studenty středních škol, pro zájemce o studium a začínající studenty MU, přípravné kurzy pro získání mezinárodních certifikátů apod.).

timthumb.php

CJV se hlásí k principu společenské odpovědnosti univerzity: podporuje angažovanost zaměstnanců i studentů v řešení společenských otázek, aplikuje standardy inkluzivního vzdělávání a je aktivní v procesu vytváření inspirujícího a motivujícího prostředí uvnitř univerzity i mimo ni.

Historie jazykového vzdělávání na Masarykově univerzitě

Logo IMPACT Logo deutsch.info Logo mluvtecesky.net