Centrum
jazykového vzdělávání MU

Fakultní oddělení CJV

znak110_law-4  Oddělení při Lékařské fakultě
Tým zkušených pedagogů Centra jazykového vzdělávání na LF vás naučí anglickou terminologii týkající se lidského těla a všech jeho soustav, procvičíte si komunikaci mezi doktorem a pacientem nebo si vyzkoušíte, jak připravit prezentaci z vašeho oboru. Kromě klasické kontaktní výuky vám umožníme si nabyté znalosti z hodin dále testovat a rozšiřovat v moderní interaktivní e-learningové formě. Bát se nemusíte ani lékařské latiny. Studentům LF je totiž k dispozici kurz latinsko-řecké lékařské terminologie. Předmět reflektuje potřeby všech studentů, tedy i těch, kteří se s tímto jazykem nikdy nesetkali. Postupně vás seznámí s vybranými jazykovými jevy, které jsou pro lékařskou terminologii charakteristické a usnadní vám tak studium odborných předmětů (v prvním roce zejména anatomie). I v latině používáme moderní výukové metody typické pro živé jazyky, na hodinách se pracuje s autentickými lékařskými zprávami a pro vizualizaci jsou využívány moderní informační technologie. Našim zahraničním studentům jsou určeny kurzy češtiny, v nichž se učí komunikovat s pacienty v češtině na takové úrovni, aby se obešli bez asistence anglicky mluvících lékařů či tlumočníků a dokázali samostatně sestavit pacientovu anamnézu v praktické výuce.
znak110_law-4  Oddělení při Právnické fakultě
CJV na PrF organizuje povinné i volitelné kurzy odborného cizího jazyka. V pětiletém magisterském programu si studenti vybírají z angličtiny, němčiny, francouzštiny a španělštiny pro právníky. V bakalářském studiu se vyučuje angličtina a němčina, v mezinárodněprávních obchodních studiích je povinná angličtina. Výuka probíhá formou interaktivních seminářů, studenti rozvíjejí v rámci právních témat všechny jazykové dovednosti a mohou využít i e-learningové podpory. V seminářích angličtiny a němčiny mají možnost účastnit se videokonferencí s partnerskými univerzitami v zahraničí. Kromě základních kurzů si studenti mohou zapsat i další nadstavbové kurzy zaměřené na odbornou angličtinu, němčinu a latinu.
znak110_sci-4  Oddělení při Přírodovědecké fakultě
CJV na PřF nabízí studentům volitelné jazykové kurzy jako přípravu k povinným zkouškám z jazyka – v bakalářském programu se jedná o angličtinu (úroveň B1), v magisterském lze skládat zkoušku i z dalších nabízených jazyků: němčiny, francouzštiny, španělštiny nebo ruštiny (úroveň B2). Kurzy odborné angličtiny se zaměřují na rozvoj akademických dovedností v kontextu daného oboru (angličtina pro biology, geografy, geology, fyziky, chemiky, matematiky), ostatní jazyky mají kurzy společné pro všechny přírodovědné obory. Důraz je ve všech jazykových kurzech kladen na komunikaci a rozvoj dovedností potřebných pro budoucí profesi.
znak110_phil-4  Oddělení při Filozofické fakultě
CJV na FF nabízí kurzy, jež směřují k získání minimální jazykové kompetence (úroveň B2) v těchto jazycích: angličtina, němčina, francouzština, španělština nebo ruština. Kromě těchto základních kurzů Centrum nabízí i volitelné specializované jazykové kurzy, zaměřené například na angličtinu/němčinu/španělštinu/francouzštinu pro studium a stáže v zahraničí, rozvoj klíčových komunikačních dovedností v akademickém jazyce (prezentace, základy akademického psaní), gramatické jevy v odborném a akademickém jazyce, videokonferenční výuku s partnerskými univerzitami v zahraničí, práce s literárními texty nebo autonomní moduly učení se angličtině.
znak110_fss-4  Oddělení při Fakultě sociálních studií
CJV na FSS nabízí kurzy, jež směřují k získání minimální jazykové kompetence (úroveň B2) v těchto v těchto jazycích: angličtina, němčina, francouzština, španělština nebo ruština. Kromě těchto základních kurzů Centrum nabízí i volitelné specializované jazykové kurzy, jako např. angličtina v politice a institucích EU, kurzy angličtiny/němčiny/španělštiny pro studium a stáže v zahraničí, rozvoj klíčových komunikačních dovedností v akademickém jazyce (prezentace, základy akademického psaní), ekonomickou a právnickou španělštinu se zaměřením na EU, videokonferenční výuku s partnerskými univerzitami v zahraničí nebo kurzy interkulturní komunikace.
znak110_ped-4  Oddělení při Pedagogické fakultě
Oddělení CJV na PedF vyučuje povinně volitelné jazykové kurzy v prezenčním i kombinovaném studiu u všech oborů studia na PdF, včetně sociální a speciální pedagogiky a učitelství praktického vyučování. Nabízíme kurzy angličtiny, němčiny a od loňského roku také ruštiny studentům, kteří nestudují cizí jazyk jako vlastní obor. V bakalářském programu studium cizího jazyka končí absolventi úrovní B1, v magisterském programu úrovní B2. Vzhledem k tomu, že na PdF se hlásí studenti z různých typů škol a s různými znalostmi cizích jazyků, všichni procházejí vstupním testem v cizím jazyce na úrovni A2, aby se jejich aktuální znalost jazyka ověřila a také svým způsobem srovnala. Pak teprve nastupují do seminářů v cizím jazyce. Od letošního jarního semestru nabízíme studentům také volitelné kurzy Academic Writing on-line a kurz English/German/Russian for Study Abroad.
znak110_econ-4  Oddělení při Ekonomicko-správní fakultě
V bakalářském stupni si studenti ESF volí svůj první cizí jazyk: angličtinu, němčinu, francouzštinu nebo španělštinu a čtyřsemestrální výuku ukončují odbornou zkouškou na úrovni C1. V magisterském stupni si dále vybírají druhý cizí jazyk, jehož nabídka je rozšířena o ruštinu. Tento dvousemestrální kurz je zakončen zkouškou na úrovni B2. Studentům, kteří potřebují posílit své jazykové dovednosti a zároveň dosáhnout na vstupní úroveň povinných kurzů, jsou k dispozici přípravné kurzy. Kromě povinné výuky jsou nabízeny i kurzy prezentačních dovedností v angličtině a němčině nebo kurz interkulturní komunikace.
znak110_fi-4  Oddělení při Fakultě informatiky
CJV na FI nabízí kurzy angličtiny, které studentům pomohou složit závěrečnou zkoušku na úrovni B2, a zároveň si rozšířit své znalosti a dovednosti v tomto jazyce. Tyto kurzy zahrnují jak prohloubení gramatických znalostí, tak odborná témata z oblasti informačních technologií. Jiný kurz připravuje studenty na odborné prezentace a další je pak seznamuje s pravidly psaní akademických textů. Pro opakování či samostudium mohou studenti využít jazykového e-learningu. V případě nedostatečné úrovně jazyka mají studenti možnost navštěvovat placené kurzy, které jim doplnění a rozšíří znalosti tak, aby zvýšili svou šanci na úspěšné zvládnutí vstupního testu. Cílem jazykových kurzů na FI tedy není pouze studenty úspěšně připravit na složení závěrečné zkoušky, ale rovněž rozšířit jejich znalosti a dovednosti v tomto jazyce.
znak110_fsps-4  Oddělení při Fakultě sportovních studií
CJV na FSpS nabízí studentům jazykové kurzy angličtiny, jejichž absolutorium zajistí jazykové kompetence a znalosti potřebné ke složení zkoušky z jazyka požadované fakultou. Zkoušky odpovídají úrovni B1 pro jazyky v bakalářském studijním programu a úrovni B2 v programu magisterském. Centrum poskytuje výuku zaměřenou na problematiku sportu všeobecně, ale také specializované kurzy pro obory Fyzioterapie, Regenerace a výživa ve sportu, Rozhodčí hokeje a fotbalu a nově i pro obor Management sportu. Během studia těchto kurzů si studenti osvojí také akademické dovednosti (např. prezentace, akademické psaní), měkké dovednosti (soft skills) a prohloubí své komunikační schopnosti.

 

Logo IMPACT Logo deutsch.info Logo mluvtecesky.net