Centrum
jazykového vzdělávání MU

Historie jazykového vzdělávání na Masarykově univerzitě

autorka původního textu: PhDr. Jiřina Kalendovská; aktualizováno

Předchůdcem CJV MU bylo pracoviště, které bylo založeno v r. 1952: v té době byly výnosem Ministerstva školství, věd a umění na všech vysokých školách zřízeny rektorátní katedry ruského jazyka. Nová katedra zahájila činnost v prostorách katedry rusistiky Filozofické fakulty (FF). Výuku ruštiny na jednotlivých fakultách zajišťovaly kabinety (později oddělení) katedry ruského jazyka na Lékařské fakultě (LF), Přírodovědecké fakultě (PřF), Farmakologické fakultě (FarmF) a od r. 1953 i na Filozofické fakultě.

Pro výuku cizích jazyků byla výnosem ministerstva školství v r. 1954 zřízena katedra jazyků na Filozofické fakultě, která zajišťovala výuku také pro posluchače ostatních fakult.

Změny ve výuce ruštiny i dalších cizích jazyků přinesla až šedesátá léta. K 30. 8. 1962 byla zrušena rektorátní katedra jazyků a místo ní byla od 1. 9. 1962 zřízena katedra jazyků na Lékařské fakultě a katedra jazyků na Přírodovědecké fakultě. Samostatná katedra jazyků na Filozofické fakultě byla k 1. 7. 1963 zrušena a výuku jazyků na této fakultě si rozdělily oborové katedry.

Rozhodnutím rektora UJEP (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, tehdejší název Masarykovy univerzity) z 15. 9. 1971 byly sloučeny katedry na LF a PřF a k 1. 10. 1971 byla vytvořena Katedra jazyků UJEP Brno s odděleními na Lékařské, Přírodovědecké a Právnické fakultě (PrF), k nimž od 1. 1. 1978 přibylo ještě oddělení na Pedagogické fakultě (PdF). Tato rektorátní katedra pak zajišťovala povinnou výuku a zkoušky posluchačů z ruštiny, latiny, výuku češtiny pro cizince a dále výuku angličtiny, němčiny a francouzštiny.

Od r. 1990 převzala výuku cizích jazyků Katedra odborné jazykové přípravy MU (KOJP MU), jež zajišťovala výuku jazyků nefilologických oborů na většině fakult Masarykovy univerzity. Svá oddělení měla na LF, PřF, PrF a ESF (Ekonomicko-správní fakulta). Na Pedagogické fakultě bylo 1. 2. 1990, ještě za fungování Katedry jazyků UJEP, jazykové oddělení vyčleněno a její pracovníci byli přiděleni do nově zřízené Katedry západních jazyků a literatur. Oddělení odborné jazykové přípravy jako součást KOJP bylo na PdF znovu obnoveno až 1. 9. 1997. O další oddělení byla KOJP rozšiřována v souvislosti se vznikem nových fakult: na Fakultě informatiky (FI) v r. 1994. Od roku 1997 působí oddělení KOJP také na Filozofické fakultě.

V roce 1999 byla KOJP přejmenována na Centrum jazykového vzdělávání MU (CJV MU). Další oddělení Centra vznikla postupně se založením zbývajících fakult univerzity: od vzniku Fakulty sociálních studií  (FSS, 1998) fungovalo společné oddělení Centra pro FF a FSS, k 1. 1. 2016 bylo toto společné oddělení rozděleno na dvě fakultní oddělení. Další oddělení CJV vzniklo v r. 2002 po založení Fakulty sportovních studií (FSpS).

V současnosti má Centrum jazykového vzdělávání oddělení na všech devíti fakultách MU.

Současnost jazykového vzdělávání na Masarykově univerzitě

Logo IMPACT Logo deutsch.info Logo mluvtecesky.net