Centrum
jazykového vzdělávání MU

Projekty

Aktuálně řešené projekty:

 

MUNI 4.0  Aktivita KA6 (OP VVV)

Kompetence lidských zdrojů – Jazykové vzdělávání

Hlavní řešitel za CJV MU: PhDr. Libor Štěpánek, Ph.D.

Online portál na výuku odborné češtiny mluvtecesky.net – rozšíření o španělský jazyk. Fond rozvoje MU.
Hlavní řešitelka: PhDr. Ivana Rešková Ivana, Ph.D. Více informací zde.
Flexibilní španělština pro podporu internacionalizace MU. Fond rozvoje MU.
Hlavní řešitelka: Mgr. Jitka Žváčková. Více informací zde.
Akademické moduly pro studenty doktorských programů v kurzu English Autonomously. Fond rozvoje MU.
Hlavní řešitelka Mgr. Martina Šindelářová Skupeňová. Více informací zde.
Mobility pracovníků Centra jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity v oblasti vzdělávání dospělých. Program Erasmus+: Vzdělávací mobility jednotlivců (Mobility pracovníků ve vzdělávání dospělých)
Hlavní řešitelka Mgr. Štěpánka Bilová Štěpánka, Ph.D. Více informací zde.

 

Hlavní realizované projekty:

logo CZKey – Online Platform for Learning Medical Czech
Cílem mezinárodního projektu je vytvořit portál (mluvtecesky.net) pro výuku češtiny jako cizího jazyka, na úrovni obecného jazyka (A1, A2) i jazyka pro specifické účely se zaměřením na lékařskou češtinu (B1). Na projektu se vedle hlavního řešitele CJV MU podílí partneři z organizace Edukácia@Internet (SK), Studia Gaus (DE), Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (CZ), Fachhochschule Burgenland (AT) a Slezské univerzity v Katovicích (PL). Realizace projektu probíhá v období  od 11/2013 do 10/2015 a je financován z evropského multilaterálního projektu LLP Leonardo da Vinci. Více informací o projektu naleznete na mluvtecesky.net a na muni.cz.
číslo projektu: CZ/13/LLP-LdV/TOI/134012
logo_imapct_bitmap72dpi_bez_sloganu IMPACT – inovace jazykového vzdělávání
Hlavním cílem projektu IMPACT je proměna kvality výuky cizích jazyků v českém vysokoškolském prostředí. Jedinečnost projektu tkví v představení široké škály nejnovějších vzdělávacích přístupů a nástrojů, které nejsou v našem prostředí dosud metodicky zpracovány. Kvůli zajištění souladu s potřebami trhu práce a mezinárodní konkurenceschopnosti zapojuje projekt do svých aktivit velké množství tuzemských i zahraničních expertů z praxe. Realizace projektu probíhá v období od 6/2012 do 4/2015. Více informací o projektu naleznete na impact.cjv.muni.cz.
EAC_profil_erasmus_since_87_s EILC – Erasmus Intensive Language Course
Projekt EILC podporuje přípravu a realizaci kurzů pro studenty, přijíždějící do České republiky v rámci programu ERASMUS. Studenti se během dvoutýdenního intenzivního kurzu učí základům češtiny a seznamují se s českou kulturou, historií a zvyklostmi. Realizace probíhala od roku 2009 do 2014. Více informací o projektu naleznete na ec.europa.eu nebo na  cjv.muni.cz.
Deutsch Deutsch.info
Projekt je zaměřen na výuku němčiny jako cizího jazyka. Podporuje přístup k novým didaktickým prostředkům a vyvíjí a rozšiřuje nové učební materiály. Vedle vytvoření jazykových kurzů má projekt za cíl také zpřístupnit informace týkající se administrativních a praktických záležitostí v Německu a Rakousku. Realizace projektu proběhla v období od 11/2011 do 10/2013. Více informací o projektu naleznete na deutsch.info.
SMART SMART  – výuka cizích jazyků na Přírodovědecké fakultě
Projekt Centra jazyků Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, jehož partnerem je tým oddělení CJV MU na Přírodovědecké fakultě MU. Projekt se zaměřuje na inovace výuky cizích jazyků na PřF UP směrem k výuce odborného cizího jazyka. Specialisté z MU přispívají svými zkušenostmi z výuky odborného cizího jazyka se zaměřením na jednotlivé přírodovědné obory a poskytují zpětnou vazbu autorům nových studijních materiálů. Realizace projektu proběhla v období od 10/2010 do 9/2013. Více informací o projektu naleznete na kcj.upol.cz nebo  www.muni.cz
compact_logo_barevny COMPACT – Kompetence v jazykovém vzdělávání na MU
Projekt byl zaměřen na zkvalitnění a modernizaci výuky odborného a akademického cizího jazyka na Masarykově univerzitě a rozšíření jazykových kompetencí studentů v rámci akreditovaných studijních programů. Směřoval k vytvoření celistvého (kompaktního) systému jazykového vzdělávání na MU. Realizace projektu proběhla v období 5/2009 až 5/2012. Více informací o projektu naleznete zde.
 INVITE Invite
Mezinárodní projekt zaměřený na tvorbu a ověřování metodiky využívání moderních technologíí (videokonferencí) pro rozvoj akademických a profesních komunikačních dovedností v cizím jazyce. Realizace projektu proběhla v období 10/2006 až 9/2008. Více informací o projektu naleznete na invite.cjv.muni.cz.
 konsorcium Proč mají zůstat stranou? – komplexní posílení a využití pracovního potenciálu žadatelů o azyl (EQUAL)
Projekt zaměřený na podporu vstupu žadatelů o mezinárodní ochranu na legální trh práce realizovaný Konzorciem nevládních organizací pracujících s uprchlíky v České republice. V rámci projektu vytvořil tým CJV MU materiál pro výuku češtiny žadatelů o mezinárodní ochranu. Tento materiál je k dispozici na webových stránkách CJV MU. Realizace projektu proběhla v období 9/2005 až 8/2008. Více informací o projektu naleznete na esfdb.esfcr.cz.
MSMT_logo_bez_textu Rozvoj volitelných interdisciplinárních kurzů na MU v Brně
Realizace projektu proběhla v období 4/2002 až 12/2002. Více informací o projektu naleznete na muni.cz.
eu5 rgb Příprava učitelů pro kolaborativní učení ve vzdělávání dospělých (COLTT)
Realizace projektu proběhla v období 1/2005 až 1/2006. Více informací o projektu naleznete na muni.cz.
MSMT_logo_bez_textu Evaluační procesy a standardy: Aplikace Společného evropského referenčního rámce pro jazyky na odborný a akademický cizí jazyk na vysokých školách (ERR)
Realizace projektu proběhla v období 1/2006 až 12/2006. Více informací o projektu naleznete na muni.cz.

Další projekty:

2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004 / 2003 / 2002/ 2001

Logo IMPACT Logo deutsch.info Logo mluvtecesky.net