Centrum
jazykového vzdělávání MU

Týden CJV 2019 – Is there room for creativity in academia?

Is there room for creativity in academia?

Je v akademickém světě prostor pro kreativitu?

 
Abigail Mokra
Language Centre Department:
 

Creative writing is an important academic skill to develop, as it allows language learners a more relaxed method of expression, in both passive and active exercises. Creativity activates a different part of the brain; it shifts the emphasis from producing “correct content,” towards a focus on “what are the various styles of content we produce, and what are the limits?”

Osvojení si tvůrčího psaní je důležitou akademickou dovedností, protože dovoluje studentům jazyků volnější způsob vyjadřování jak v pasivních, tak i aktivních činnostech. Kreativita aktivuje jinou část mozku, a proto přesouvá důraz z vytváření „správného obsahu“ k zaměření se na „jaké různé styly obsahu může člověk vytvořit a kde je limit?“

Maximální počet účastníků / Maximum number of participants: 15

Logo IMPACT Logo deutsch.info Logo mluvtecesky.net