Centrum
jazykového vzdělávání MU

Týden CJV 2019 – Metaphor in ESP: From research to teaching

Metaphor in ESP: From research to teaching

Metafora v ESP: od výzkumu k výuce

 
Wei-lun Lu, Jana Klapilová and Jana Kubrická
Language Centre Department: Medical Division
 

The workshop is intended for an audience interested in exploring possible connections between ESP and the study of metaphor. We will first introduce the basics of Conceptual Metaphor Theory, followed by a selection of representative (and interesting) examples from medical English (ca. 25 min). In the interactive part, participants will be encouraged to come up with examples from their own fields of specialization and to discuss whether and how those metaphors may reflect reasoning in a particular field (ca. 15 min). We hope to show how metaphor is not only a creative device but also a commonplace in ESP that deserves due attention.

Workshop je určen těm, jež rádi propojují výzkum s didaktickou praxí, konkrétně pro ty, kteří by rádi uplatnili teoretické znalosti o metafoře ve výuce ESP. V přehledové části workshopu budou představeny základy teorie konceptuální metafory, které budou dále osvětleny na výběru reprezentativních příkladů z lékařské angličtiny. V průběhu interaktivní části budou účastníci pracovat s vlastními příklady z dalších variet ESP, kdy zvláštní pozornost bude věnována vlivu metafory na argumentační aparát v daném oboru. Cílem semináře je představit metaforu nejenom coby kreativní jazykovou konstrukci, nýbrž jako standardní součást registru ESP.

Maximální počet účastníků / Maximum number of participants: 15

Logo IMPACT Logo deutsch.info Logo mluvtecesky.net