Věda a výzkum

Pro CJV je výzkum a bádání nedílnou součást jazykového vzdělávání. Kvalita výuky je ukotvena ve výzkumu akademických pracovníků, jejichž odborná činnost tvoří součást jejich profesního růstu.

Publikujeme odborné články i knihy


Vybrané publikace

The Teacher’s Role in Developing Learner Autonomy

Candlin & Mynard 2020
Kateřina Sedláčková, Barbora Chovancová a Štěpánka Bilová ​(eds.)

Jak název napovídá, v centru pozornosti této publikace je učitel a jeho role. Kapitoly se věnují specifickým proměňujícím se rolím v kontextu autonomního učení; vyzdvihování profesionalismu, kreativity, reflexe a schopnosti vcítit se do samotných studentů a pochopit jejich uvažování; efektivita samotné výuky a také vlastní autonomie samotného vyučujícího. V rámci autonomního učení se studenti stávají "výzkumníky jejich vlastního učení". Učitelé by tak měli být "výzkumníky jejich výuky" a jak kniha napovídá, děje se tak. Tato kniha je nejenom sepsána vyučujícími, ale je také pro ně. 

Zakoupit publikaci

Videoconferencing in University Language Education

Masarykova univerzita 2018
Libor Štěpánek, Kateřina Sedláčková a Nick Byrne (eds.)

Publikace Videoconferencing in University Language Education (Videokonference v prostředí vysokoškolského jazykového vzdělávání) se zaměřuje na sdílení osvědčených postupů a inovativních myšlenek, které jsou úspěšně uplatňovány v oblasti videokonferencí při výuce jazyků v kontextu vysokoškolského vzdělávání. Kniha přináší teorie a výsledky výzkumů, nabízí praktické nápady a metody a současně čtenářům vysvětluje, jakým způsobem mohou aplikovat nové přístupy ve svém vlastním kontextu. Cílem publikace, jež mimo jiné poskytuje přehled o dopadech užití videokonferencí na studenty a procesy učení, je pomáhat vyučujícím jazyků, školitelům i akademikům rozvíjet vlastní dovednosti v oblasti vzdělávání a povzbudit je k reflektování a diskusi o vlastních výukových postupech.

Zakoupit publikaci

Latinitas medica: Lexikon nejen lékařských sentencí, citátů a rčení

Masarykova univerzita 2009
Elena Marečková, Hana Reichová, Marta Severová, Dana Svobodová a František Šimon

Lexikon přináší pozoruhodné dědictví latinské vzdělanosti vložené do téměř sedmi tisíc sentencí, výroků, rčení a výrazů zejména z oblasti lékařství a příbuzných oborů (přírodních věd, filozofie, psychologie, etiky, sociologie, pedagogiky, práva aj.), zachycených v původním znění s paralelními českými překlady. Čtenář v knize nalezne bohatý výběr zajímavých poznatků k poučení, podnětů k zamyšlení i příležitosti k pobavení. Mnohostranný úhel pohledu, rozkrývaný v širokém spektru citátů proslulých i méně slavných římských a latinských autorů, ale také výroků anonymních tvůrců, nabízí ojedinělý myšlenkový a estetický zážitek. Svým historickým záběrem sbírka přispívá k hlubšímu proniknutí do fenoménu evropské medicíny, bytostně svázané s latinskou kulturní tradicí. Myšlenky vytvořené v průběhu téměř dvoutisícileté dominance římské a latinské kultury v Evropě překvapují současníka svou duchovní a poznávací hodnotou, aktuálností i výrazovou pestrostí.

Zakoupit publikaci

Academic English – Akademická angličtina: Průvodce anglickým jazykem pro studenty, akademiky a vědce (2., aktualizované vydání)

Grada 2018
Libor Štěpánek, Alena Hradilová, David Schüller, Janice de Haaff a kol.

Druhé, aktualizované vydání Akademické angličtiny by měl mít při ruce každý vzdělanec, vědec, student, odborník či badatel, jenž chce ve světě vysokého školství a vědy správně komunikovat anglicky. Atraktivní formou zasvěcuje do specifik akademického jazyka a přibližuje principy základních jazykových i měkkých dovedností, na jejichž úspěšném zvládnutí závisí ve značné míře akademický a profesní úspěch v daném oboru. Zvláštnosti akademické angličtiny jsou v knize představovány čtivým způsobem, jenž postihuje jazyk v celé jeho úplnosti – od slovní zásoby a mluvnice přes čtení a poslech až po mluvení a písemný projev. Každá kapitola nejprve česky seznamuje s rysy jednotlivých dovedností v akademickém a vědeckém prostředí a upozorňuje na jejich odlišnosti ve vztahu k českému jazyku. Poté následuje série inspirativních aktivit a stimulujících cvičení v angličtině na úrovni B2 Společného referenčního rámce pro jazyky.

V novém vydání autoři upravili teoretické pasáže tak, aby byly bližší současné generaci akademiků a lépe reagovaly na jejich praktické potřeby. Aktualizované jsou také internetové odkazy, využitelné nejen pro další rozvoj jazykových dovedností. Nové vydání dále přináší aktualizované reálie a podněty k práci se slovníkem i nové poznatky v problematice psaní poznámek.

Zakoupit publikaci

CASALC Review 2015/2016, 2016/2017, 2020/2021

Čtyři čísla odborného časopisu věnovaného jazykovému vzdělávání na vysokých školách vydaná pod vedením odborného týmu z CJV MU.

2015/2016, Vol 1 Obsah a plné texty článků
2015/2016, Vol 2 Obsah a plné texty článků
2016/2017, Vol 1 Obsah a plné texty článků
2020/2021, Vol 2 Obsah a plné texty článků

Podívejte se na všechny naše publikace

Zobrazit výpis publikací

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info