Jazykové požadavky na MU

Studenti Masarykovy univerzity musí během studia prokázat minimální úroveň znalosti cizího jazyka, která se liší pro jednotlivé typy studia (bakalářské, magisterské a doktorské studium). Tyto úrovně vycházejí ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERRJ).

Formu prokázání znalostí (nejčastěji zkouška), rozsah povinné výuky či počet požadovaných cizích jazyků si stanovují fakulty pro jednotlivé obory individuálně. Informace jsou uvedeny ve studijním katalogu v IS. Hlavními vyučovanými jazyky jsou angličtina, francouzština, němčina, španělština a ruština.

Jazykové požadavky pro jednotlivé fakulty

Uznávání zkoušek z cizího jazyka

Zkoušku z cizího jazyka je v mnoha případech možno uznat na základě zkoušky z cizího jazyka v rámci jiného studia na MU či na vysoké škole v ČR i zahraničí nebo na základě jazykových certifikátů.
Fakulty a obory se liší v tom, jaké zkoušky a certifikáty (a na jaké úrovni SERRJ) uznávají. Chcete-li si nechat zkoušku uznat, kontaktuje příslušné fakultní oddělení.

Co znamenají úrovně SERRJ?

Podívejte se na charakteristiku požadovaných kompetencí v oblasti akademického a odborného jazyka studentů MU.

Úroveň B1

Charakteristika stupně B1 (dosažení během bakalářského studia):

 • orientace v jednoduchém textu se základní odbornou terminologií, porozumění globálnímu sdělení, schopnost označení klíčových slov, schopnost shrnutí textu v mateřštině
 • porozumění jednoduchým poslechovým textům z oblasti studovaného oboru, pokud jsou pronášeny v pomalém tempu bez hovorových prvků a vedlejších šumů
 • schopnost užití základního kánonu mluvních prostředků v průběhu profesní komunikace
 • schopnost krátce a stručně prezentovat svůj studijní obor, profesní záměr, jednoduché odborné téma
 • zvládnutí základních útvarů písemné komunikace jako je vyplnění formuláře, napsání strukturovaného životopisu, žádosti o stipendium
Úroveň B2

Charakteristika stupně B2 (dosažení během magisterského studia):

 • orientace v autentickém odborném textu, schopnost jak globálního tak detailního porozumění textu, schopnost vyhledat texty, které jsou relevantní pro další studium
 • schopnost dalšího zpracování textu – ústní shrnutí, prezentace
 • bezproblémové porozumění delším odborným textům pronášeným v normálním tempu (přednáška)
 • schopnost vést odborně zaměřenou diskusi, přiměřeně reagovat, obhájit své stanovisko
 • bezproblémová příprava a přednes prezentace na odborné téma
 • schopnost rozlišení stylistických specifik odborných a profesních textů a vypracování kratších odborných textů na základě odborné literatury (např. referát)

 

Úroveň C1

Charakteristika stupně C1 (dosažení během doktorského studia):

 • schopnost četby náročných odborných autentických textů, které zároveň slouží jako studijní literatura
 • porozumění souvislým odborným projevům globálně i v jednotlivostech (přednášky, diskuse na odborné téma i v médiích)
 • plynulost hovoru s minimem chyb, užití široké škály gramatických struktur a lexika, logická organizace texu, pohotová reakce na otázky, diskuze na odborné téma
 • schopnost připravit prezentaci i náročnější odborné útvary, a to i ve vysoce abstraktní rovině jazyka
 • schopnost okomentování neverbální grafické informace
 • schopnost vést seminář a moderovat následující diskusi
 • schopnost tvorby obsáhlejších poznámek z vyslechnutého cizojazyčného projevu a sestavení resumé
 • schopnost vypracování náročnějších útvarů (přednáška, esej, příspěvek do odborného časopisu) za použití literatury

 

Jaká je vaše úroveň?

Zjistěte, jak jste na tom s jednotlivými jazykovými dovednostmi prostřednictvím sebehodnocení.

Provést sebehodnocení

Jazykovou úroveň můžete zjistit také vyplněním jazykového testu (Dialang).

Otestovat se

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info