Mezinárodní konference Čeština a slovenština jako cizí jazyky na lékařských fakultách

  • 5. – 6. února 2019
  • Centrum jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity
    Komenského náměstí 2, Brno, Česká republika

Cílem konference je umožnit diskusi o současném stavu obou jazyků pro specifické účely v lékařských i nelékařských oborech, sdílení zkušeností jednotlivých pracovišť a prezentace učebních materiálů.

Jednací jazyky

čeština, slovenština

Příspěvky

Zájemci o prezentaci či workshop jsou zváni k zaslání abstraktů v rozsahu 200 slov, doplněných o informace o pracovišti a krátký medailonek na adresu barbora.novotna@cjv.muni.cz.

Důležité termíny

Zaslání abstraktů
16. 12. 2018
Zaslání příspěvků
30. 6. 2019
Včasná platba
9. 1. 2019

Konferenční poplatky

Včasná platba: 950 Kč
Pozdní platba (do 31. 1. 2019): 1400 Kč

Písemné příspěvky z konference budou postoupeny k procesu peer-review a vybrané příspěvky budou publikovány v odborném recenzovaném časopise CASALC Review v číslech 1/2019 a 2/2019.

Podrobný program

Úterý 5. února 2019
Úvodní blok (9.00–13.00)
Registrace

Kdy: 9.00–10.00

Zahájení

Kdy: 10.00–10.30

Hana Reichová, Ivana Rešková

Co je užitečné vědět o české lékařské terminologii

Kdy: 10.30–11.30

Ivana Bozděchová
Univerzita Karlova

Přednáška se zaměří na vybrané aspekty současné české lékařské terminologie, které se jeví relevantní z pohledu laického uživatele, a to rodilého mluvčího češtiny (učitele) i studenta češtiny jako cizího jazyka. Ilustrováno a komentováno bude především terminologické ztvárnění lékařských pojmů v lexikální sémantice termínů, jejich motivovanost a (slovotvorná) utvářenost (obraznost, popisnost vs. ekonomičnost), internacionálnost a dynamika (tradice vs. inovace).

Celá anotace (PDF)

Propojení všeobecného a odborného jazyka u zahraničních mediků

Kdy: 12.00–12.30

Ivana Rešková
CJV na LF

Výuka češtiny pro cizince na LF MU probíhá během prvních čtyř ročníků všeobecného a zubního lékařství v anglickém programu. Vyučující jsou postaveni před nelehký úkol, jak propojit každodenní češtinu s jazykem pro specifické účely. Příspěvek se zabývá sylaby a výstupy kurzů a představí rovněž i volitelné kurzy češtiny pro zahraniční mediky.

Celá anotace (PDF)

Jazykové potřeby zahraničních lékařů pracujících v českých nemocnicích

Kdy: 12.30–13.00

Jitka Cvejnová
Národní ústav pro vzdělávání

Vedle lékařů, kteří vystudovali v ČR lékařské obory, a to jak už v češtině, nebo v angličtině, působí v našich nemocnicích také řada lékařů, kteří zde nevystudovali a kteří pocházejí především ze zemí bývalého Sovětského svazu. Tito lékaři musí jednak zvládnout lékařskou praxi v nemocnicích, jednak náročné aprobační zkoušky České lékařské komory. Nezbytnou součástí jejich pracovního úspěchu je ovládnutí poměrně rozsáhlé škály řečových dovedností v češtině. Příspěvek má za cíl shrnout metodou konkrétních deskriptivních výroků jazykové potřeby těchto lékařů v jednotlivých řečových dovednostech (čtení, poslech, psaní, mluvení, mediace), jež byly popsány a vytvořeny na základě dotazníkového šetření s lékaři, kteří v nemocnicích pracují či již prošli úspěšně aprobační zkouškou. Cílem příspěvku je připravit a představit jednotlivé deskriptory tak, aby je bylo možné využít pro tvorbu tzv. modelových scénářů pro výuku lékařů, a to i s ohledem na skutečnost, že se v poslední době výuka podle modelových scénářů prosazuje jako jedna ze základních metod výuky jazyka v pracovní oblasti.

Celá anotace (PDF)

Blok: Výukové materiály (14.00–16.00)
Portál mluvtecesky.net – e-learningový učební materiál v praxi

Portál mluvtecesky.net – e-learningový učební materiál v praxi

Kdy: 14.00–14.30

Martina Ježková
Rektorát Masarykovy univerzity

Portál mluvtecesky.net bude představen pohledem finanční manažerky projektu CZKey – Online Platform for Learning Medical Czech, který by realizován v letech 2013 – 2015 a jehož primárním výstupem byl portál mluvtecesky.net v základní variantě pěti jazykových mutací. Příspěvek odpoví na otázky, jaká úskalí přináší interkulturní dimenze autorského týmu při tvorbě učebního materiálu v kontextu nutnosti zajištění požadované kvality výstupu s ohledem na jeho využití na lékařské fakultě veřejné vysoké školy. Další část prezentace bude zaměřena na proces plánování rozvoje portálu a možnost i dlouhodobé udržitelnosti jeho kvality jako plnohodnotného nástroje učení pro studenty lékařských fakult.

Celá anotace (PDF)

Slovenčina pre študentov medicíny

Slovenčina pre študentov medicíny

Kdy: 14.30–15.00

Radoslav Ďurajka
Univerzita Komenského v Bratislave

Autor predstaví novú učebnicu „SLOVENČINA pre študentov medicíny“, jej koncepciu so zameraním sa na špecifiká vyučovania jazyka v nefilologickom odbore, opisuje jednotlivé ročníky a zároveň upriamuje pozornosť na cieľ výučby – na (odbornú) komunikáciu.

Celá anotace (PDF)

Rozvíjanie relevantnej lexikálnej kompetencie študentov medicíny na hodinách slovenčiny

Rozvíjanie relevantnej lexikálnej kompetencie študentov medicíny na hodinách slovenčiny

Kdy: 15.00–15.30

Milota Haláková, Marina Kšiňaňová
Univerzita Komenského v Bratislave

V príspevku vychádzame zo s kúseností výučby slovenčiny na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. Výučba slovenčiny je v tomto prostredí vnímaná predovšetkým ako prostriedok odbornej komunikácie pri štúdiu medicíny. Súčasťou štúdia zahraničných študentov je i odborná prax v nemocnici a komunikácia s pacientom v slovenskom jazyku. Metódy rozvíjania slovnej zásoby budeme prakticky prezentovať v pripravovanej konverzačnej učebnici pre študentov medicíny, ktorá bude niesť názov – Slovenčina ako liek. Cieľom príspevku je ukázať praktické možnosti nadobúdania lexikálnych kompetencií. Na slovo nepozeráme ako na samostatnú lexikáln u jednotku, slovo prezentujeme v kontexte a v danej situácii, kde nadobúda svoj špecifický význam. Naším zámerom je odhaliť možnosti porozumenia významu slov na základe kontextu, ukázať možnosti využitia slovotvornej motivácie, slovných asociácií a väzieb, zamerať sa na vizuálnu pamäť študentov, prezentovať možnosti situačného a komunikatívneho spôsobu učenia lexiky, napomôcť osvojovaniu si odbornej lexiky prostredníctvom videonahrávok a inscenačných dialógov.

Celá anotace (PDF)

Nová slovenčina pre študentov medicíny

Nová slovenčina pre študentov medicíny

Kdy: 15.30–16.00

Helena Petruňová
UPJŠ Košice

Príspevok sa venuje novej učebnici pre výučbu slovenčiny ako cudzieho jazyka pre zahraničných študentov lekárskej fakulty – HOW TO USE SLOVAK IN A HOSPITAL ENVIRONMENT – Basic Slovak for Medical Students (úroveň A1/A2 podľa SERR). Poukazuje na niektoré špecifiká, ktoré je potrebné zohľadniť pri tvorbe učebných materiálov pre odbornú jazykovú prípravu medikov – začiatočníkov, študentov neslovanského pôvodu, vrátane oblasti vymedzenia fonetického, gramatického a lexikálneho minima lekárskej slovenčiny. Príspevok ponúka informácie o organizácii jazykovej výučby slovenčiny ako cudzieho jazyka na LF UPJŠ v Košiciach.

Celá anotace (PDF)

Blok: Jazyk v lékařské praxi (16.30–18.00)
Projev proděkana LF MU

Projev proděkana LF MU

Kdy: 16.30–17.00

doc. MUDr. Martin Repko, Ph.D.

Cesta k češtině

Cesta k češtině

Od nejneoblíbenějšího předmětu k nejdůležitějšímu nástroji

Kdy: 17.00–18.00

Emanuel Cavalheiro Marques
Klinika PRO SANUM, Praha, 2. LF UK, absolvent LF MU

Stále mám v paměti svoji první lekci češtiny. Slova zněla divně a já nerozuměl ani jednomu z nich. Říkal jsem si, proč mě vlastně nutí učit se takový ošklivý jazyk, když já jsem přece přijel studovat medicínu? Zanedlouho potom jsem pochopil, že bez češtiny bych nebyl schopen komunikovat s pacienty, pořád bych jedl krokety na oběd a neustále by mě okrádali na faktuře plynu, které jsem absolutně nerozuměl. Ovšem pravdou je, že i přes to všechno pouze málo studentů dosáhne určité úrovně znalosti českého jazyka. Co je tedy špatně s naším systémem? Proč nejsou zahraniční studenti motivováni učit se jazyk země, ve které žijí? Pojďme se společně naučit něco z mé osobní, 9 let trvající cesty, ve které se čeština stala z nejneoblíbenějšího předmětu tím nejdůležitějším nástrojem.

MUDr. Emanuel Carvalheiro Marques je absolventem LF MU v Brně (2009–2015). Po studiu všeobecného lékařství v anglickém programu prošel praxí na interním, chirurgickém a anesteziologickém oddělení v Dr. Manoel Constâncio Hospital v portugalském Abrantes. Od července 2016 žije a pracuje v České republice. Rok působil na Dermatovenerologické klinice v Nemocnici Na Bulovce. Od října 2017 pracuje jako kožní lékař na klinice PRO SANUM v Praze. Specializuje se na léčbu psoriázy, což je také téma jeho dizertační práce Adverse events of biological therapy in psoriatic patients na 2. LF UK.

Celá anotace (PDF)

Závěr konferenčního dne
Společenská večeře

Kdy: 18.30
Kde: restaurace Slavia

Součástí konference bude i společenská večeře, která se bude konat 5. 2. 2019 v 18.30 hodin v restauraci Slavia.

Poplatek 350 Kč lze zaplatit současně s registrací. V ceně je zahrnuto: přípitek, tříchodová večeře s výběrem ze 3 hlavních jídel včetně menu pro vegetariány.

Středa 6. února 2019
Blok: Testování (9.00–11.00)
Specifika tvorby testových úloh

Specifika tvorby testových úloh

Kdy: 9.00–10.00

Eva Složilová
Národní ústav pro vzdělávání

Tvorba testových úloh a testových položek má svá pravidla a své rituály. Vyznačuje se řadou specifik, jejichž podceňování může mít závažné důsledky pro validitu testu a interpretaci testových výsledků. Napříč testovanými jazyky, napříč úrovněmi, napříč testovacími kontexty. Čeština jako cizí jazyk vyučovaná na lékařských fakultách není výjimkou. Účastníci workshopu budou na takové tvorbě participovat: budou vytvářet úlohy, moderovat položky svých kolegů a kolegyň, a především přispívat do společné diskuse. Co si z workshopu odnesou, bude záviset na jejich aktivním přístupu a připravenosti sdílet.

Celá anotace (PDF)

Rozvoj a testování produktivních dovedností v klinické češtině

Rozvoj a testování produktivních dovedností v klinické češtině

Kdy: 10.00–10.30

Šárka Blažková Sršňová, Jana Bílková
1. LF UK

Příspěvek se zabývá otázkou rozvoje a způsobu testování produktivních řečových dovedností v klinické češtině u zahraničních mediků na 1. LF UK. Studenti odebírají v rozhovorech s autentickými pacienty anamnézu a následně vytváří její strukturovaný zápis, přičemž oba úkoly realizují v češtině, a to jak při nácviku, tak také při závěrečné zkoušce z češtiny. Cílem příspěvku je analyzovat, nakolik jsou v tomto procesu respektovány a uplatňovány principy metody úkolového učení (task-based learning) a testování (task-based testing), umožňující studentům funkčně využívat osvojovaný cílový jazyk při řešení úkolů z reálného světa.

Celá anotace (PDF)

Zkouška z češtiny pro specifické účely přijímacího řízení na LF

Zkouška z češtiny pro specifické účely přijímacího řízení na LF

Kdy: 10.30–11.00

Jana Černá
ÚJOP UK

Příspěvek představí proces vývoje nové zkoušky z češtiny jako cizího jazyka pro specifické účely, tj. pro účely přijímacího řízení na lékařské fakulty v České republice. Podnětem pro vznik této zkoušky byla úprava požadavků některých fakult na uchazeče – cizince, resp. na vstupní jazykovou úroveň z češtiny. V příspěvku nejprve zmíníme analýzu potřeb, která byla podkladem pro vytváření specifikací zkoušky, poté nastíníme proces vývoje testových úloh a zadání pro ověřování receptivních a produktivních dovedností a také zhodnotíme proces administrace, hodnocení a interpretace výsledků. V závěru předestřeme omezení, s nimiž se vývoj a realizace této zkoušky musely potýkat, a naznačíme směr dalšího vývoje této zkoušky.

Celá anotace (PDF)

Blok: Výuka češtiny v anglických programech (11.30–13.30)
Vyučovanie predmetu Komunikačné zručnosti v slovenčině pre zubársku prax adresnými metodickými postupmi

Vyučovanie predmetu Komunikačné zručnosti v slovenčině pre zubársku prax adresnými metodickými postupmi

Kdy: 11.30–12.00

Beáta Jurečková
UPJŠ Košice

Témou príspevku je zhrnutie doterajších skúseností s uvedením nového výberového predmetu „Komunikačné zručnosti v slovenčine pre zubársku prax I", ktorý je určený zahraničným študentom Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. Účelom je poukázať na špecifickosť predmetov zameraných na konverzáciu. Sylabus predmetu zameraného na konverzačné zručnosti musí vychádzať z konkrétnej jazykovej úrovne študentov a má mať jasné tematické zameranie. V tomto prípade je to zubárska prax. Pre tvorbu takého typu predmetu doposiaľ neexistuje univerzálny model. Po jednosemestrálnej výučbe výberového predmet u v akademickom roku 2016/2017 pre študentov s jazykovou úrovň ou A.1.2 až B1.1 (klasifikácia CEF), sme v nasledujúcom akademickom roku, v odozve na zvýšený záujem, pripravili predmet v dvoch rôznych jazykových úrovniach. Príspevok uvádza konkrétne príklady vybraných metodických riešení identických zadaní v dvoch variantoch – pre jazykovú úroveň A1.2 a pre B2. Príspevok sumarizuje metodické princípy a nástroje , ktoré v praxi viedli k zvýšeniu motivácie študentov a účinnosti výučby. Je obohatený o príklady pozitívnych skúsenost i s prístupmi či metódami, ktoré doteraz neboli použité v rámci výučby povinných predmeto v slovenského jazyka ako cudzieho jazyka na UPJŠ v Košiciach. Poukazuje tiež na slabé miesta, akým je napr. hodnotenie konverzácie, kde zatiaľ nedošlo k definovaniu výslednej jazykovej úrovne po absolvovaní predmetu a hodnotený je individuálny rast.

Celá anotace (PDF)

Výuka lékařské češtiny pro cizince na LF v Plzni

Výuka lékařské češtiny pro cizince na LF v Plzni

Kdy: 12.00–12.30

Tamara Kopřivová, Dita Macháčková
LF UK v Plzni

Příspěvek prezentuje sylaby češtiny pro cizince v oborech všeobecné lékařství a zubní lékařství, a to jak pro studenty anglického, tak i českého programu. Zaměří se na problematiku výběru vhodných studijních materiálů, seznámí s vytvářenými doplňkovými materiály a představí problémové oblasti výuky. Nastíní také otázky, které přináší nový akreditační program.

Celá anotace (PDF)

Čeština pro mediky – materiály, výuka, aktivizace

Čeština pro mediky – materiály, výuka, aktivizace

Kdy: 12.30–13.00

Klára Čebišová, Dagmar Vrběcká
LF UK v Hradci Králové

Čeština pro cizince se na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové vyučuje ve čtyřech semestrech. Studenti začínají výuku bez předchozí znalosti jazyka. Předmět je zakončen zkouškou, při níž student prokazuje znalosti a schopnosti vést se zkoušejícím simulovaný dialog lékaře s pacientem podle schématu, které je praktikováno v předmětu interní propedeutika ve třetím ročníku LF (vyplnění osobních údajů, odběr anamnézy, fyzikální vyšetření a návrh léčby). Před 10 lety se zrodil nový model učebnice Čeština pro mediky, která zvolila eklektický přístup ve výuce češtiny pro cizince, s důrazem na osvojení si potřebné odborné slovní zásoby a na aktivizaci studentů. Autorky popisují, jak se vyvíjel proces tvorby učebnice, které metody se v praxi ukázaly jako nefunkční a co bylo naopak třeba doplnit. Díky tomu, že je učebnice studentům dostupná v elektronické podobě, bylo možné na aktuální změny pružně reagovat a tvář učebnice postupně měnit. Výsledkem je v současné době výukový materiál, kterému se podařilo skloubit základy obecného jazyka s odbornou lékařskou terminologií prakticky od první lekce a neopomenout ani komunikační strategie potřebné studentům v tak náročných komunikačních situacích jak z hlediska profesního, tak psychologického. Příspěvek nabídne několik aktivizačních metod implementovaných ve výuce.

Celá anotace (PDF)

Warm-up aktivity při výuce češtiny v multikulturních skupinách

Warm-up aktivity při výuce češtiny v multikulturních skupinách

Kdy: 13.00–13.30

Iveta Čermáková
3. LF UK

Vzhledem ke specifické povaze motivace cizojazyčných studentů medicíny při výuce češtiny je nezbytné účelně pracovat s warm-up aktivitami a dalšími postupy, které mohou kompenzovat absenci některých motivačních rysů, a to obecně i v průběhu konkrétní hodiny. Příspěvek představuje konkrétní návrhy, jak s těmito aktivitami pracovat, a upozorňuje na nebezpečí, na která může učitel narazit. Tato rizika vyplývají z odlišného kulturního, vzdělávacího, sociálního a náboženského kontextu, ve kterém podstatná část studentů vyrostla: tento kontext je odlišný nejen ve srovnání s českým prostředím, ale liší se pochopitelně i kontexty, ze kterých přicházejí jednotliví studenti. Tato skutečnost může u učitele vyvolat obavy, aby „kulturní šok“, případně „konflikt kultur“ u studentů negativně neovlivnil průběh výuky jako celku nebo v jednotlivé hodině. Příspěvek na základě letité zkušenosti autorky s výukou chce ukázat, že by tyto obavy neměly vést k vyřazení podobných aktivit, ale spíše k jejich promyšlenému využívání, které vezme v úvahu všechny potřebné souvislosti.

Celá anotace (PDF)

A gamification experiment to encourage learner motivation

A gamification experiment to encourage learner motivation

Kdy: 16.15–16.35
Kde: místnost P302a

Eva Lukáčová
Ekonomicko-správní fakulta MU

Mgr. Eva Lukáčová has been teaching ESP at the Faculty of Economics of Masaryk University since 2007. She teaches B2 and C1 Business English courses and is also involved in development and implementation of assessment tools. Her particular interest lies in gamification of education.

Teaching ESP at a faculty specialized in non-language fields of study might be challenging. Language learning is sometimes perceived as secondary, which further lowers the levels of student motivation, resulting in difficulties in achieving the progress required by the faculty. Coupled with insufficient entry level of English, this often leads to unsatisfactory study success rates. To boost student motivation to work on their language outside class, and thus help them manage the relatively demanding tests, I offered the students extra exercises to practise skills in need of improvement, and, implementing gamification principles, inserted an element of entertainment by rewarding the task completion. The rewards ranged from simple point collection to using the points to advance a story in teams of four students. In the presentation, I would like to share the results of this experiment and show its impact on motivation levels and study results

Blok: Workshopy / paralelní program (14.00–15.00)
Výuka češtiny pro studenty zubního lékařství

Výuka češtiny pro studenty zubního lékařství

Kdy: 14.00–15.00

Veronika Králová
CJV na LF MU

V příspěvku bude představena náplň osmisemestrálního kurzu češtiny pro studenty zubního lékařství v anglickém programu na Masarykově univerzitě. Ve druhém ročníku se obecný jazyk začne rozšiřovat o jazyk odborný, od třetího ročníku je i gramatika vyučována prostřednictvím příkladů z odborného lexika. Vzhledem k potřebám studentů, kteří česky komunikují především během praktické výuky v nemocnici, je důraz kladen na komunikační dovednosti. Výuka odborného jazyka se zatím nemůže opřít o žádnou ucelenou učebnici, a tak budou v rámci workshopu představeny ukázky cvičení vytvořených lektory MU i některé hravé způsoby osvojování lexika i gramatiky ve formálnějším univerzitním prostředí.

Celá anotace (PDF)

Více než jazyk: Prohlubování interkulturních kompetencí během Jazykového tandemu na LF MU

Více než jazyk: Prohlubování interkulturních kompetencí během Jazykového tandemu na LF MU

Kdy: 14.00–15.00

Linda Doleží
CJV na LF MU

Od podzimního semestru 2017 mají studenti 3. a 4. ročníku anglického programu na LF MU možnost rozšiřovat svoje komunikační kompetence v rámci nového volitelného předmětu Jazykový tandem I a II. Během tohoto workshopu si krátce představíme, jakým způsobem jazykový tandem na LF funguje, a ukážeme si, jak může podporovat zvyšování interkulturního povědomí jak u studentů, jež se ho účastní, tak u vyučujících, kteří studenty jazykovým tandemem provázejí.

Celá anotace (PDF)

Možnosti a způsoby využití české literatury ve výuce češtiny jako cizího jazyka (prezentace)

Možnosti a způsoby využití české literatury ve výuce češtiny jako cizího jazyka

Kdy: 14.00–14.30

Denisa Walková
FF MU

Příspěvek se zaměřuje na problematiku práce s beletristickým textem ve výuce. Představuje důvody, proč je vhodné českou literaturu do výuky zapojit a strategie, jak číst cizojazyčnou (českou) literaturu. Mimo to příspěvek nabízí možné způsoby, jak lze v průběhu výuky pracovat s českou beletrií, jak studenty aktivně zapojit a jaké předčtecí a počtecí aktivity mohou být v této souvislosti využity. S ohledem na specifické zaměření výuky češtiny jako cizího jazyka na lékařských fakultách je účelně vybrána kniha Světoví Češi: příběhy osobností, které proslavily naši zem autorky Jany Jůzlové. Kniha obsahuje soubor krátkých textů, které se jednotlivě věnují osobnostem z prostředí vědy a medicíny jako byli J. E. Purkyně, J. Jánský, O. Wichterle, J. Skála, J. G. Mendel nebo A. Holý. Na základě těchto populárně-naučných textů určených primárně mládeži jsou ukázány možné postupy práce s literárním textem ve vyučovacích hodinách. V závěru, po představení cvičení s beletristickým textem s hlavním cílem kladeným na zlepšení vyjadřovacích schopností studentů, příspěvek upozorňuje, jaké další oblasti by mohl vybraný text rozvinout a na kritéria, podle kterých byla ukázka zvolena.

Celá anotace (PDF)

Program ke stažení (PDF)

Kontaktní adresa

Centrum jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity
Komenského náměstí 2, 602 00 Brno
cjv@rect.muni.cz

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info