Oddělení celoživotního vzdělávání a celouniverzitních studií

O oddělení

Oddělení celoživotního vzdělávání a celouniverzitních studií nabízí široké spektrum jazykových i specializovaných kurzů pro různé cílové i věkové skupiny na MU, i mimo ni. Jazykové kurzy se týkají jazyků, jako např. němčina, francouzština, španělština, arabština a svahilština. Významnou měrou se oddělení věnuje také výuce češtiny pro cizince, a to především v rámci podpory akademických zaměstnanců MU, zahraničních studentů MU, i veřejnosti. Vyučujícími jsou zkušení a nadšení lektoři. Aktivity oddělení rovněž zahrnují komunitní a prožitkové vzdělávání a propojení výuky jazyka s reálnými životními situacemi a s individuálními potřebami jejich účastníků.

Zaměstnanci

Mgr. Linda Krahula Doleží, Ph.D.

vedoucí pracoviště – CJV MU, oddělení pro CŽV/CST

telefon: 549 49 4486
e‑mail:
O Lindě

Linda Krahula Doleží pracuje jako odborná asistentka v Centru jazykového vzdělávání MU. V současné době vede Oddělení pro celoživotní vzdělávání a celouniverzitní studia. Dlouhodobě se věnuje výuce angličtiny a češtiny jako druhého/cizího jazyka a metodickému vzdělávání učitelů. V rámci Státního integračního programu se věnovala podpoře jazykového vzdělávání u dětí držitelů mezinárodní ochrany. Je spoluautorkou koncepce programu specializace Čeština jako cizí jazyk v rámci magisterského studia Český jazyk a literatura, která na Ústavu českého jazyka FF MU připravuje budoucí učitele češtiny jako cizího jazyka. Podílela se na výuce a odborném garantování předmětů zahrnutých do specializační části studia. S Ústavem českého jazyka FF MU úzce spolupracuje a vede závěrečné práce. Ve své odborné činnosti se věnuje vícejazyčnosti, osvojování a ztrácení jazyků, roli emocí, dále pak neuro- a psycholingvistice. Spolupracovala s organizacemi, jako např. Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, Národní pedagogický institut, Meta o.p.s., Nesehnutí a Organizace pro pomoc uprchlíkům. Ve volném čase tráví čas v přírodě a cvičí jógu.

Mgr. Dagmar Brüstle

zástupkyně vedoucí oddělení

e‑mail:
O Dagmar

Dagmar Králová pracuje v Centru jazykového vzdělávání MU v Brně jako lektorka českého jazyka pro cizince a německého jazyka. Výuce jazyků se věnuje od roku 2005. V minulosti se věnovala především firemní výuce němčiny a působila také na gymnáziu. Ve volném čase se ráda vydá do přírody, setká s přáteli a ráda cestuje.

Mgr. Dana Otychová

asistentka oddělení

telefon: 549 49 5250
e‑mail: ,
O Daně

Dana Otychová působí v Centru jazykového vzdělávání MU v Brně na pozici asistentky oddělení. Administrativní podporu poskytuje jak interním, tak externím lektorům, kteří se podílí na výuce cizích jazyků pro veřejnost i studenty MU. Rovněž má na starosti správnost a aktualizaci údajů v informačním systému. Ve volném čase se věnuje cestování, studiu cizích jazyků, sportu a designu interiérů.

O Evě

Eva Složilová pracuje na CJV MU v Brně jako odborná asistentka. Kromě výuky cizích jazyků má kvalifikaci také v oblasti testování a hodnocení cizích jazyků. Dlouhodobě poskytuje široké spektrum forem spolupráce (školení testerů/ hodnotitelů jazyka, recenze testové dokumentace certifikovaných zkoušek z češtiny/jiných cizích jazyků, recenze sborníků, účast na odborných panelech pro standard setting, přednášky a odborné semináře, spolupráce při vývoji standardizovaných mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek) pro různé české vzdělávací instituce (Ústav jazykové a odborné přípravy UK Praha, Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, Národní pedagogický institut, Centrum pro cizince JMK, Univerzita obrany v Brně). V posledních letech se intenzivně věnuje především oblasti výuky a hodnocení češtiny jako cizího/druhého jazyka. Největší relaxaci nachází při zvelebování své okrasné zahrady v srdci Českomoravské vrchoviny.

O Martině

Martina Terrabuio Čermáková pracuje v Centru jazykového vzdělávání MU v Brně jako lektorka portugalštiny a českého jazyka pro cizince. Výuce jazyků se věnuje od roku 2004. Působila v různých jazykových školách, doučovala češtinu romské děti v Muzeu romské kultury v Brně, vyučovala češtinu u krajanských komunit v Brazílii. Studovala obory český jazyk a literatura, historie a portugalský jazyk a literatura na Masarykově univerzitě v Brně a magisterský obor historie na Universidade Federal da Grande Dourados v Brazílii, kde se zabývala tématem přistěhovalectví. Několik let pracovala jako produkční mezinárodního hudebního festivalu nebo učila češtinu, dějepis, občanskou výchovu, rodinnou výchovu, výtvarnou výchovu, pracovní činnosti a dokonce i informatiku na různých základních školách.

O Atheně

Athena Alchazidu působí jako odborná asistentka v Centru jazykového vzdělávání MU. Absolvovala magisterské obory Anglický jazyk a literatura a Španělský jazyk a literatura na Masarykově univerzitě v Brně, kde rovněž získala doktorát v oboru Románských literatur. V rámci svého odborného zájmu se dlouhodobě specializuje na oblast kulturních a translatologických studií. V současnosti působí jako odborná asistentka na CJV, kde nabízí specializované kurzy ve španělštině i angličtině zaměřené zejména na rozvoj prezentačních a komunikačních dovedností v cizím jazyce. Překládá ze španělštiny a angličtiny, zejména literární texty. Pod jejím vedením bylo realizováno několik vzdělávacích a výzkumných projektů na národní i mezinárodní úrovni. Zejména ve spojení s projektovou činností rozvíjí programy pro školy a veřejnost, které CJV nabízí přímo nebo je realizuje ve spolupráci se vzdělávacími a kulturními institucemi.

O Kateřině

Kateřina Garajová pracuje v Centru jazykového vzdělávání MU v Brně jako lektorka českého jazyka pro cizince a italštiny. Výuce jazyků se věnuje již od roku 2005, soukromě, v jazykových školách i na univerzitě. Absolvovala studium italštiny a klasické archeologie na Masarykově univerzitě v Brně a získala doktorát v oboru Románské jazyky tamtéž. V letech 2000-2006 se účastnila archeologického výzkumu v Pompejích. Ráda se soukromě učí cizí jazyky, v minulosti se naučila základy němčiny, francouzštiny, finštiny a japonštiny.

O Marii

Na Centru jazykového vzdělání působím jako lektorka češtiny pro cizince. Výuce češtiny se věnuji od roku 2004, mj. jsem vyučovala v krajanské komunitě Čechohrad (jihovýchodní Ukrajina) a na univerzitě v Neapoli (Università degli Studi di Napoli L’Orientale), pravidelně učím na Letní škole slovanských studií Univerzity Palackého v Olomouci. Na Ústavu českého jazyka Filozofické fakulty MU se podílím na vzdělávání budoucích lektorů češtiny pro cizince. Spolupracuji s Centrem pro cizince jako metodička EU kurzů. Kromě výuky češtiny pro cizince učím na Filozofické fakultě MU starší českou literaturu. Ve svém výzkumu se zaměřuji na populární literaturu, zejména na fenomén kramářských písní. Do lekcí se snažím zapojovat prvky zážitkové pedagogiky, badatelskou a simulační výuku. Ve volném čase chodím po horách s rodinou a kamarády a cvičím jógu.

O Aleně

Alena Habrová pracuje v Centru pro jazykové vzdělávání jako lektorka a věnuje se výuce češtiny pro cizince a také angličtiny. V minulosti učila na střední zdravotnické škole a několik let působila jako vedoucí pobočky na jazykové škole v Brně. V centru má na starosti také kurzy češtiny pro zaměstnance MU a pro doktorské studenty. Relaxuje hlavně v přírodě a má ráda cestování.

O Barbaře

Barbara Ulrich působí v CJV v Brně na pozici lektorka anglického jazyka. Této práci se věnuje od roku 2012, kdy ukončila své studium na Filozofické fakultě. Věnovala se rovněž překladatelství odborné literatury, zejména v oblasti dětské psychologie. Svůj volný čas tráví s rodinou a přáteli, ráda chodí do přírody, cvičí jógu a čte knihy.

Kurzy

Zkoušky

Projekty

Epistemic Injustice

CJV je od roku 2021 zapojeno do mezinárodního projektu Epistemic Injustice, který je založen na spolupráci s partnerskými univerzitami. Jedná se o sdílené semináře na vybraná téma související s problematikou migrace. V první fázi se jednalo o 5 univerzit - kromě MUNI šlo konkrétně o vysoké školy z Ekvádoru, Dominikánské republiky, Argentiny a Velké Británie. Na jaře 2023 CJV MU do projektu přizvalo své partnery z Ukrajiny, a to jednak z vysokoškolského institutu Horlivka a také z Univerzity v Užgorodu. Od roku 2023 se skupina rozšířila o tureckou univerzitu BYU z Erzincanu.

EPSULA

Cílem projektu je hlavním cílem je vytvořit online platformu na oslavu místní kulturní rozmanitosti a zároveň obhajovat domorodé dědictví. Projekt, který je v souladu se zásadami udržitelného rozvoje, se zaměřuje na tři hlavní cíle: představení hmotného a nehmotného domorodého dědictví prostřednictvím autentických nahrávek, vytvoření vzdělávacích zdrojů pro zvýšení povědomí o těchto kulturách a využití výsledků pro rozvoj vzdělávání. V konečném důsledku se projekt zaměřuje na ochranu a propagaci ohroženého kulturního dědictví a na podporu těchto cílů integruje inovativní vzdělávací postupy v Ekvádoru a Salvadoru.

Více informací o projektu

Skryté jazyky v naší mysli

Projekt Lindy Krahuly Doleží (2020-2023) ve spolupráci s Laboratoří multimodálního a funkčního zobrazování CEITEC, zaměřený na jazyky zapomenuté v dětství a jejich možný vliv (nejen) na osvojování dalších jazyků. Projekt byl podpořený agenturou Euro-BioImaging. Otevřel otázku fungování lidské paměti v souvislosti s vícejazyčností.

Rozhovor o tématu i o projektu pro Český rozhlas 30. 1. 2021

Pomoc Ukrajině

  • Pomoc Ukrajině
  • Setkání Summer Sessions

    Mimo rámec výuky se v době prázdnin uskutečnila série online setkání se studenty a vyučujícími z Institutu Horlivka. Setkání měla podobu diskuzí nad tématy ztvárněnými ve vybraných filmech. Utvořily se tři jazykové skupiny s komunikačními jazyky angličtina, španělština a čeština. Program viz zde. V případě prvních dvou skupin se setkání účastnili i studenti z latinskoamerických univerzit (z Ekvádoru, Dominikánské republiky a Argentiny). Bohemisté pak diskutovali na témata zachycená v českých filmech.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info