Fakultní oddělení CJV

Devět fakultních oddělení CJV MU zajišťuje výuku cizích jazyků pro akademické, odborné a specifické účely na všech fakultách Masarykovy univerzity.

Kontakty a informace o fakultních odděleních

Studujete na MUNI a potřebujete si nechat uznat zkoušku nebo certifikát? Kontaktujte sekretariát oddělení na své fakultě!

Oddělení CJV na Filozofické fakultě MU

ODDĚLENÍ CJV NA FF

Sekretariát oddělení
Vedení oddělení
O oddělení

Oddělení CJV na FF MU nabízí studentům kurzy, jež směřují k získání minimální jazykové kompetence (úroveň B2) v těchto jazycích: angličtina, němčina, francouzština, španělština nebo ruština.

Kromě těchto základních kurzů nabízí i volitelné specializované jazykové kurzy zaměřené například na akademické psaní, prezentační dovednosti, přípravu na studium a stáže v zahraničí, gramatické jevy v odborném a akademickém jazyce nebo podporu autonomního učení. V kurzech se studenti mohou setkat se studentskými asistenty, hosty z partnerských univerzit i videokonferenční výukou.

Webové stránky oddělení

Oddělení CJV na Pedagogické fakultě MU

ODDĚLENÍ CJV NA PDF

Sekretariát oddělení
Vedení oddělení
O oddělení

Oddělení CJV na PdF MU vyučuje povinně volitelné jazykové kurzy v prezenčním i kombinovaném studiu u všech oborů studia, včetně sociální a speciální pedagogiky a učitelství praktického vyučování. Nabízí kurzy angličtiny, němčiny a ruštiny studentům, kteří nestudují cizí jazyk jako vlastní obor.

V bakalářském programu končí absolventi studium cizího jazyka ústní a písemnou zkouškou na úrovni B1, v magisterském programu na úrovni B2. Vzhledem k tomu, že se na PdF hlásí studenti z různých typů škol a s různými znalostmi cizích jazyků, procházejí všichni vstupním testem ve vybraném cizím jazyce na úrovni A2, aby se jejich aktuální znalost jazyka ověřila a svým způsobem také srovnala. Pak teprve nastupují do seminářů v cizím jazyce.

Kromě povinně volitelných kurzů nabízí studentům i volitelné kurzy Academic Writing on-line a kurz English/German for Study Abroad.

webové stránky oddělení

Oddělení CJV na Fakultě informatiky MU

ODDĚLENÍ CJV NA FI

Sekretariát oddělení
Vedení oddělení
O oddělení

Oddělení CJV na FI MU nabízí kurzy anglického jazyka, jež jsou nastavené tak, aby odrážely potřeby absolventů v tomto oboru.

Základní kurzy učí studenty vysvětlovat technické detaily, předkládat zajímavá témata, podávat zpětnou vazbu i hodnotit sebe sama, efektivně prezentovat, zdvořile vyjadřovat svůj názor a vést diskuzi, psát formální e-maily, komunikovat s vrstevníky a pracovat v týmu. Důraz kladou především na autenticitu a zapojení studentů i do rozhodování o náplni hodin. Navazující kurz pak dále prohlubuje prezentační dovednosti – v něm mohou studenti předvést, co se naučili, v brněnské pobočce IBM, kde pak dostanou zpětnou vazbu od zkušených manažerů. Ve spolupráci s IBM také probíhá kurz francouzštiny orientovaný na IT a business.

Co se týče pokročilejších kurzů, zaměřují se především na akademické dovednosti, například psaní akademických textů, efektivní využívání formálního i neformálního jazyka v univerzitním i profesionálním prostředí nebo přímo i psaní diplomových prací v angličtině.

Fakultní oddělení se také aktivně podílí na celouniverzitním kurzu English Autonomously.

Více o oddělení

Oddělení CJV na Přírodovědecké fakultě MU

ODDĚLENÍ CJV NA PŘF

Sekretariát oddělení
Vedení oddělení
Mgr. Monika Ševečková, Ph.D.
telefon: 549 49 7368
e‑mail:
O oddělení

Oddělení CJV na PřF MU nabízí studentům volitelné jazykové kurzy jako přípravu k povinným zkouškám z jazyka – v bakalářském programu se jedná o angličtinu (úroveň B1), v magisterském lze skládat zkoušku i z dalších nabízených jazyků: němčiny, francouzštiny, španělštiny nebo ruštiny (úroveň B2).

Kurzy odborné angličtiny se zaměřují na rozvoj akademických dovedností v kontextu daného oboru (angličtina pro biology, geografy, geology, fyziky, chemiky, matematiky, nově nabízíme i přírodovědně zaměřený kurz pro budoucí učitele), ostatní jazyky mají kurzy společné pro všechny přírodovědné obory. Důraz je ve všech jazykových kurzech kladen na komunikaci a rozvoj dovedností potřebných pro budoucí profesi. K tomuto účelu jsou využívány moderní výukové metody jako simulace reálných životních situací ve výuce, praktické aktivity, např. nácvik pracovního pohovoru v angličtině, a nově také metodika zaměřená na autonomní učení a reflektivní psaní.

Webové stránky oddělení

Oddělení CJV na Lékařské fakultě MU

ODDĚLENÍ CJV NA LF

Sekretariát oddělení
Vedení oddělení
Mgr. Veronika Dvořáčková, Ph.D.
telefon: 549 49 3223
e‑mail:
O oddělení

Oddělení CJV na LF MU zajišťuje výuku a výstupní hodnocení angličtiny, češtiny a latiny pro studenty českého i anglického programu. V rámci angličtiny se jedná o povinné kurzy zaměřené na odbornou slovní zásobu z oblasti anatomie, stejně jako na dovednosti v klinické komunikaci mezi lékařem, popř. dalšími pracovníky ve zdravotnictví, a pacientem. Jako volitelný je k dispozici konverzační kurz akcentující etickou dimenzi případových studií a kurz akademického psaní.

Frekventanti prvního ročníku jednotlivých zdravotnických oborů absolvují také specializované kurzy základní řecko-latinské lékařské terminologie s anatomickým, klinickým, popř. farmaceutickým zaměřením, které jim usnadní zvládnutí odborných předmětů. Důraz je kladen na praktické použití terminologie v jednotlivých oborech a práci s autentickou lékařskou dokumentací.

Studentům anglického programu je určen 8semestrální kurz odborného lékařského českého jazyka.  V jeho průběhu se učí komunikovat s pacienty v češtině na takové úrovni, aby se obešli bez asistence anglicky mluvících lékařů a dokázali samostatně sestavit pacientovu anamnézu v rámci praktické výuky.

Ve spolupráci s LF nabízí CJV LF intenzivní přípravné kurzy pro uchazeče studia všeobecného lékařství v anglickém programu, stejně jako možnost výuky komerčních kurzů pro odbornou zdravotnickou veřejnost.

Webové stránky oddělení

Oddělení CJV na Fakultě sociálních studií MU

ODDĚLENÍ CJV NA FSS

Sekretariát oddělení
Vedení oddělení
O oddělení

Oddělení CJV na FSS MU zajišťuje výuku akademického a odborného cizího jazyka v pěti jazycích, a to v angličtině, němčině, francouzštině, španělštině a ruštině, ve všech stupních a formách studia. V předmětech je kladen důraz na akademické i neakademické dovednosti, jako například akademické psaní, prezentování, měkké dovednosti, interkulturní komunikaci, kritické myšlení atd.

Nabízí rovněž volitelné specializované kurzy zaměřené na jednotlivé obory na fakultě, jako je např. angličtina či němčina pro žurnalisty, angličtina pro psychology, politology či studenty environmentálních studií atd.

Kromě ruštiny jsou vyučovány také kurzy věnované aktuálnímu dění v daných jazykových oblastech. Lektoři a odborní asistenti plní úlohu facilitátorů, již studentům pomáhají nejen se zdokonalovat v jazyce, ale také kontinuálně procvičovat a zlepšovat se v jednotlivých dovednostech. Ve výuce je kladen důraz na průběžnou práci, což se také odráží ve způsobu tzv. portfoliového hodnocení.

Webové stránky oddělení

Oddělení CJV na Fakultě sportovních studií MU

ODDĚLENÍ CJV NA FSPS

Sekretariát oddělení
Vedení oddělení
O oddělení

Oddělení CJV na FSpS MU nabízí studentům jazykové kurzy angličtiny, jejichž absolutorium zajistí jazykové kompetence a znalosti, které jsou potřebné nejen ke složení zkoušky z jazyka požadované fakultou, ale také k úspěšnému fungování v rámci pracovního trhu a budoucí profese. Zkoušky odpovídají úrovni B1+ pro jazyky v bakalářském studijním programu a úrovni B2 v programu magisterském.

Centrum poskytuje výuku zaměřenou na problematiku sportu všeobecně, ale také specializovaný kurz pro obor Fyzioterapie. V nabídce figuruje také kurz zaměřený na poster presentations. Během studia těchto kurzů si studenti osvojí i akademické dovednosti (kromě prezentace akademické psaní a čtení, diskusi), měkké dovednosti (soft skills) a prohloubí své komunikační schopnosti.

Více o oddělení

Oddělení CJV na Farmaceutické fakultě

ODDĚLENÍ CJV NA FaF

Sekretariát oddělení
Vedení oddělení
O oddělení

Centrum jazykového vzdělávání na Farmaceutické fakultě Masarykovy univerzity nabízí kurzy odborné angličtiny (úroveň B2+), odborné pokročilé angličtiny (úroveň B2+ - C1), němčiny (úroveň B1), latiny v českém a anglickém programu a češtiny pro cizince (úroveň A2) dle CEFR, jejichž absolvování zajišťuje získání jazykových kompetencí a znalosti potřebných ke složení povinné zkoušky a přípravu na praxi.

Výuka v doktorském studijním programu je realizována formou individuálních konzultací a odpovídá úrovni C1 dle CEFR.

Centrum předkládá studentům výukové programy, které svým zaměřením, rozsahem i formou odpovídají jazykovým potřebám i kompetencím tak specifického studijního oboru, jako je právě farmacie. Snaží se pokrýt základní a nejběžnější oblasti studia tohoto oboru. Důraz je kladen především na odbornou slovní zásobu a na akademické dovednosti (prezentace, akademické psaní, práce s odbornými texty, komunikace v akademickém a profesním prostředí).

Více o oddělení

Oddělení CVJ na Právnické fakultě MU

ODDĚLENÍ CJV NA PRF

Sekretariát oddělení
Vedení oddělení
O oddělení

Oddělení CJV na PrF MU organizuje povinné i volitelné kurzy odborného cizího jazyka. V pětiletém magisterském programu si studenti vybírají z angličtiny, němčiny, francouzštiny a španělštiny pro právníky. V bakalářském studiu se vyučuje angličtina a němčina, v mezinárodněprávních obchodních studiích je povinná angličtina. Výuka probíhá formou interaktivních seminářů, studenti rozvíjejí v rámci právních témat všechny jazykové dovednosti a mohou využít i e-learningové podpory. V seminářích angličtiny mají možnost účastnit se videokonferencí s partnerskými univerzitami v zahraničí.

Kromě základních kurzů si studenti mohou zapsat i další nadstavbové kurzy zaměřené na odbornou angličtinu, němčinu, francouzštinu a latinu.

Webové stránky oddělení

Oddělení CJV na Ekonomicko-správní fakultě

ODDĚLENÍ CJV NA ESF

Sekretariát oddělení
Vedení oddělení
Ing. Mgr. Blanka Pojslová, Ph.D.
telefon: 549 49 6651
e‑mail:
O oddělení

Oddělení CJV na ESF MU realizuje povinné a volitelné kurzy odborného ekonomického cizího jazyka.

bakalářském programu si studenti povinně volí ke studiu svůj první cizí jazyk angličtinu, němčinu, francouzštinu nebo španělštinu a studium odborného cizího jazyka po čtyřech semestrech ukončí zkouškou na úrovni C1. V magisterském programu si dále volí druhý cizí jazyk, přičemž se výše uvedená nabídka cizích jazyků rozšiřuje o ruštinu. Studium odborného cizího jazyka je v magisterském programu po dvou semestrech ukončeno zkouškou na úrovni B2. Součástí povinných kurzů cizího jazyka je bohatá on-line podpora rozvoje řečových dovedností a u angličtiny se nabízí možnost účasti na videokonferenčních modulech s partnerskými univerzitami v zahraničí.

Kromě povinných kurzů jsou dále nabízeny volitelné kurzy prezentačních dovedností v angličtině a němčině spolu s kurzem interkulturní komunikace nebo vyrovnávacími kurzy napříč jazyky, které napomáhají studentům dosáhnout na vstupní úroveň povinných kurzů.

Více o oddělení

100+

profesionálních lektorů pokrývá výuku v jazykových kurzech

10+

rodilých mluvčích zajišťuje vybrané jazykové kurzy

10

jazyků, které můžete studovat – nabízíme kurzy angličtiny, němčiny, španělštiny, francouzštiny, ruštiny, latiny, arabštiny, čínštiny, svahilštiny a češtiny

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info